Organizacje

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Warszawa, Polska

Al. Jerozolimskie 155, 02-326

tel.: (22) 250 63 25
email: parpa@parpa.pl
www: http://www.parpa.pl

Głównym celem działania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest inicjowanie i doskonalenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce oraz pomoc i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, ustawowo zobowiązaną do realizowania programów profilaktycznych i naprawczych w społecznościach lokalnych.

The State Agency for the Prevention of Alcohol-Related Problems
The Agency was established to initiate and develop activities related to the prevention and treatment of alcohol-related problems in Poland and to support and cooperate with NGOs and public institutions established to realise prevention and treatment programmes in local communities.

stopka strony