Organizacje

Podlaskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Białystok, Polska

ul. Wrocławska 51, 15-644

tel.: 085 732 17 88
email: frdl-pc@frdl.bialystok.pl
www: http://www.frdl.bialystok.pl/

Realizując swoją misję prowadzi działania na rzecz budowy więzi lokalnych i rozwoju kapitału społecznego wspólnot lokalnych. Wspiera przez szkolenia i doradztwo rozwój instytucji publicznych – samorządowych i rządowych. Bada jakość usług publicznych i prowadzi projekty na rzecz podnoszenia poziomu oraz efektywności tych usług.

Głównymi adresatami działań FRDL są:

  • przedstawiciele samorządów terytorialnych i administracji rządowej,
  • sektora organizacji pozarządowych,
  • liderzy lokalni, przedsiębiorcy,
  • przedstawiciele oświaty,
  • młodzież,
  • społeczności lokalne,
  • małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • grupy zagrożone marginalizacją, np. bezrobociem.

Zasadą Fundacji jest działanie w partnerstwie oraz dążenie do utrzymywania stałych więzi ze współpracującymi osobami, organizacjami i instytucjami. Dlatego wypracowana została specyficzna forma działania: fora samorządowe. Zrzeszają one przede wszystkim pracowników samorządowych i przedstawicieli władz lokalnych. Członkami niektórych forów są również członkowie organizacji społecznych. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

 

stopka strony