Organizacje

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia

Poznań, Polska

ul. Forteczna 3, 61-362

tel.: (61) 653 03 95
email: federacjazycie@prolife.com.pl
www: http://www.prolife.com.pl

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia skupia 136 ruchów i organizacji podejmujących działania na rzecz obrony życia i rodziny. Wśród nich jest 48 ruchów i grup nieformalnych, w tym dużych o zasięgu ogólnopolskim, grupy obrony życia skupione przy parafiach bądź innych instytucjach. Ponadto do Federacji należą 43 stowarzyszenia, 18 fundacji, 7 lokalnych porozumień w obronie życia. Ze względu na charakter podejmowanych działań ruchy skupione w PFROŻ można podzielić zasadniczo na trzy grupy: ruchy o charakterze modlitewnym, ruchy świadczące pomoc bezpośrednią matkom brzemiennym, samotnym matkom i rodzinom wielodzietnym oraz ruchy formacyjne, kładące nacisk na wychowanie.

The Polish Federation of Life Protecting Movements
The Federation embraces 136 pro-life and family movements and organisations. Due to the character of their activities the movements can be divided into three groups: prayer movements, movements offering direct help to pregnant mothers, single mothers and large families and the formation of movements focusing on education.

stopka strony