Organizacje

Polski Czerwony Krzyż

Warszawa, Polska

ul. Mokotowska 14, 00-561

tel.: 22 32 61 210
email: info@pck.org.pl
www: http://www.pck.org.pl

Działania Polskiego Czerwonego Krzyża to przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy.

Naszą misję realizujemy poprzez:

 • Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego;
 • Prowadzimy działalność humanitarną na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych. Współpracujemy z władzami publicznymi w trosce o zapewnienie poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego (Konwencji Genewskich). W czasie konfliktu zbrojnego wspomagamy wojskową i cywilną służbę zdrowia.
 • Prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań;
 • Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża, z siedzibą w Warszawie, ma na celu odnajdywanie zaginionych podczas wojen i łączenie rodzin.
 • Promocję honorowego krwiodawstwa;
 • Prowadzimy kampanię i działania, które mają na celu rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce oraz pozyskiwanie honorowych dawców krwi;
 • Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą;
 • Niesiemy pomoc ofiarom w sytuacjach klęsk żywiołowych i katastrof na świecie, jak również przygotowujemy społeczeństwo do właściwych zachowań w sytuacjach podobnych kryzysów.
 • Opiekę i pomoc socjalną;
 • Działamy na rzecz osób najbardziej potrzebujących, ubogich, chorych, niepełnosprawnych oraz mniejszości narodowych. Prowadzimy szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Promocję właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych;
 • Przeciwdziałamy uzależnieniom, promujemy zdrowy tryb życia i odżywiania, mówimy o profilaktyce chorób nowotworowych i zakaźnych.
 • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodne ze standardami UE;
 • Jesteśmy liderem w zakresie szkoleń pierwszej pomocy w Polsce. Uczymy bezpiecznych zachowań i odpowiedniego reagowania w miejscu zdarzenia. Działamy bezpośrednio na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.
 • Działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, wolontariat;
 • Jednym z naszych priorytetów jest działalność wśród dzieci i młodzieży. Liczne kampanie i programy są bezpośrednio do nich kierowane. Organizujemy kolonie letnie i zimowe, prowadzimy placówki edukacyjno-oświatowe, opiekuńcze i socjalne. Nasi wolontariusze odbywają szkolenia niezbędne do wykonywania swoich zadań.
stopka strony