Organizacje

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Warszawa, Polska

ul. Wiejska 18 lok.20, 00-490

tel.: (22) 621 58 77, 629 37 43
email: rada.naczelna@pkps.org.pl
www: http://www.pkps.org.pl

Polski Komitet Pomocy Społecznej obejmuje swym działaniem osoby w podeszłym wieku, chorych, rodziny będące w trudnej sytuacji, dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo i ubogich, niepełnosprawnych i bezdomnych. W ramach PKPS działają Kluby Seniora, stołówki, jadłodajnie, noclegownie, świetlice, placówki opiekuńczo-wychowawcze; PKPS prowadzi działalność edukacyjną i szkoleniową; współpracuje z organizacjami charytatywnymi w Polsce i w UE.

The Polish Comitee for Social Aid
The Committee helps the elderly, sick, children and young people from financially-disadvantaged families, the disabled and homeless. The Committee runs senior clubs, canteens, night shelters, daily care and permanent care centres, provides education and training facilities and cooperates with Polish and European charity organisations.

stopka strony