Organizacje

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura"

Wrocław, Polska

ul. Podwale 75, 50-449


email: pronatura@pronatura.org.pl
www: http://pronatura.org.pl/

Towarzystwo działa w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Realizuje również działania na rzecz osób niepełnosprawnych; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; przeciwdziała patologiom społecznym i wspomaga rozwój demokracji; upowszechnia prawa konumenta i ich chroni; działa na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; zajmuje się promocją i organizacją wolontariatu; wspomaga technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

stopka strony