Organizacje

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności

Radom, Polska

ul. Żeromskiego 75, 26-600

tel.: (48) 364-47-03; 384-78-76
email: biuro@rtd.radom.pl
www: http://www.rtd.radom.pl/

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności ma na celu niesienie mieszkańcom miasta Radomia pomocy w zaspakajaniu potrzeb materialnych, a także kształtowanie w społeczeństwie wrażliwości na potrzeby innych ludzi.

Wśród wielu podejmowanych inicjatyw można wymienić m.in.:
- programy pomocowe i opiekuńcze skierowane do rodzin wielodzietnych, osób zagrożonych marginalizacją, dzieci i młodzieży,
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
- stałe imprezy okazjonalne (Dzień Dziecka, Dzień Matki, spotkania świąteczne),
- zbiórki żywności,
- przekazywanie żywności w ramach pomocy UE (współpraca z Radomskim Bankiem Żywności),
- promocja i organizacja wolontariatu,
- wsparcie organizacji pozarządowych.

stopka strony