Organizacje

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Gdańsk, Polska

ul. Grunwaldzka 5, 80-236

tel.: +48 58 344 40 39, 520 40 18
email: biuro@fundacjarc.org.pl
www: http://fundacjarc.org.pl/

Cele Regionalnego Centrum to: tworzenie płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych; promowanie i animowanie współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji samorządowej i rządowej; fundacja prowadzi punkt informacyjny, poradnictwo, szkolenia, integrację sektora pozarządowego, współpracę z samorządami terytorialnymi i jednostkami sektora publicznego. Swoim działaniem Centrum obejmuje tereny województw: pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko -pomorskie, warmińsko-mazurskie; Centrum uczestniczy w projektach realizowanych na terenie całej Polski i za granicą. Z usług RC korzystają głównie stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne lokalnych społeczności, grupy samopomocowe, a także szkoły, biblioteki, domy kultury, kluby studenckie, ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie oraz inne organy samorządów lokalnych, regionalnych i administracji publicznej.

The Regional Centre of Information and Support for Non-Governmental Organisations
The objectives of the Centre are the following: creation of a platform for cooperation between non-governmental organisations, the promotion and initiation of co-operation between NGOs and self-government and public administration. The permanent activities of the Centre include: information services, advisory services, training, integration of the NGO sector, cooperation between regional self-governments and the public sector units. Their activity covers the following voivodeships: Pomorskie, Zachodniopomorskie, Kujawsko-Pomorskie and Warmińsko-Mazurskie.

stopka strony