Organizacje

Stowarzyszenie Młodzież Integracja Aktywność

Lublin, Polska

ul. T. Zana 29/40, 20-601

tel.: 531 207 867
email: stowarzyszeniemia@gmail.com
www: http://s-mia.jimdo.com/

Stowarzyszenie zostało założone w celu prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami oraz w zakresie upowszechniania wiedzy związanej z Unią Europejską oraz inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych poprzez współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami mającymi na celu wspieranie integracji Polski z Unią Europejską. .
Celami stowarzyszenia są również:
a. Inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do aktywizacji zasobów ludzkich na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b. Propagowanie przedsiębiorczości wśród społeczeństwa oraz prowadzenie szkoleń, doradztwa zawodowego i innych działań wspierających rozwój kapitału ludzkiego.
c. Inicjowanie idei współpracy sektora nauki z przedsiębiorcami, wsparcie sektora B+R.
d. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
e. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
f. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
g. Prowadzenie działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej.
h. Wsparcie strefy biznesu
i. Tworzenie ośrodków bilateralnej współpracy podmiotów polskich z podmiotami w innych krajach.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

stopka strony