Organizacje

Stowarzyszenie Odra-Niemen

Wrocław, Polska

ul. Zelwerowicza 16/3, 53-676

tel.: 71 355 52 02
email: biuro@odraniemen.org
www: http://www.odraniemen.org/

Głównym celem Stowarzyszenia ODRA - NIEMEN jest rozwijanie inicjatyw i projektów kresowych, polonijnych, historycznych i edukacyjnych. 
Stowarzyszenie zaprasza do współpracy wszystkich, dla których tematy realizowane w ramach poniższych obszarów, są ważne i znaczące: 

POLONIA I KRESY – inicjatywy i projekty polonijne i Kresowe; prowadzenie wszechstronnej współpracy z Polonią oraz Polakami z zagranicy w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki i sportu; działanie na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju; 

ŻONIERZE WYKLĘCI – inicjatywa związana z budową we Wrocławiu Pomnika Żołnierzom Wyklętym, przywracanie pamięci historycznej poprzez projekty edukacyjne, wydawnicze, inicjatywy historyczne, zadania kulturalne 

RODACY – BOHATEROM – akcje charytatywne, zbieranie relacji żyjących świadków historii, uruchomienie stałego Funduszu Pomocowego dla Kombatantów, produkcja filmów i projekty wydawnicze dotyczące bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, mieszkających na Kresach, w Polsce i na całym świecie, szeroka współpraca ze środowiskiem kombatanckim głównie na Dolnym Śląsku i na Kresach 

EDUKACJA - międzynarodowe wymiany młodzieży, w szczególności o charakterze kulturalnym, edukacyjnych, sportowym lub turystycznym; inicjatywy i projekty na rzecz edukacji ekologicznej; promocja i wspieranie edukacji, w tym głównie edukacji historycznej; integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z pełnosprawną 

PROJEKTY SPOŁECZNE - propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności; wspieranie powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych oraz promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego; działania na rzecz rozwoju dialogu między Polakami oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi; szeroka współpraca z organizacjami pozarządowymi w Polsce i na świecie

 

stopka strony