Organizacje

Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze

Rzeszów, Polska

ul. Warszawska 5/7, 35-205

tel.: (17) 852 27 60
email: altum@altum.pl
www: http://www.altum.pl

Towarzystwo ALTUM to organizacja założona przez osoby wywodzące się z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Najważniejsze kierunki działań ALTUM:
- Stwarzanie warunków społeczno-psychologicznych do optymalnego rozwoju człowieka.
- Inicjowanie i wspieranie w środowiskach lokalnych - działań zapobiegających patologiom społecznym, w tym uzależnieniom.
- Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu.
- Kreowanie postaw demokratycznych i samorządności obywatelskiej.
- Kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec odmienności kulturowej, narodowościowej i światopoglądowej.


stopka strony