Organizacje

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, koło miejskie Mirosławiec

Mirosławiec, Polska

os. XXX-lecia LLP 18/20, 78-651

tel.: 67 259 58 53
email: tpdmiroslawiec@o2.pl
www: https://www.facebook.com/tpdmiroslawiec/

Obszary działań:
- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

stopka strony