Organizacje

Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym "Kuźnia"

Warszawa, Polska

Ogrodowa 205, 27-400

tel.: 885 885 845
email: towarzystwo_kuznia@vp.pl

Prowadzenie programów społecznych w zakresie przeciwdziałania szeroko rozumianej patologii społecznej (ubóstwo, uzależnienia, niepełnosprawność itp.).
Wsparcie i pomoc osobom z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi.
Przeciwdziałanie skutkom niepowodzeń szkolnych.
Prowadzenie szkoleń w zakresie udzielania pomocy i wsparcia psychologicznego.
Szkolenia zawodowe osób niepełnosprawnych

Prowadzone działania:
Przeciwdziałanie zjawisku narkomanii poprzez prowadzenie programów profilaktycznych, psychokorekcyjnych i terapeutycznych na terenie kilku miast woj. świętokrzyskiego. Program skierowany do osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i ich rodzin. W ramach programu prowadzimy Rodzinne Poradnie Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Kluby Środowiskowe.

Integracja i koordynacja działań samorządów lokalnych i instytucji społecznych na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. Cykl wykładów i warsztatów skierowanych do przedstawicieli samorządów lokalnych. Program realizuje Zespół szkoleniowo - superwizyjny.

Treningi psychologiczne dla nauczycieli i uczniów. Celem jest zmniejszenie zachowań ”ryzykownych” na terenie placówek szkolnych, poprzez edukację rówieśniczą.

Wyrównanie szans społecznych i zawodowych młodzieży niepełnosprawnej i zagrożonej wykluczeniem społecznym. Działania polegają na kształtowaniu umiejętności pokonywania trudności społecznych i emcjonalnych związanych z niepełnosprawnością oraz wsparcie w usamodzielnianiu się poprzez zdobywanie nowych kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy.

Szkolenia zawodowe i wsparcie psychologiczne dla osób niepełnosprawnych.

Wymienione programy realizujemy cyklicznie od kilkunastu i kilku lat, mają one charakter długofalowy. Ponadto realizujemy szereg programów krótko etapowych (rocznych).

stopka strony