RODO

Ankieta dla organizacji

Obowiązek informacyjny


 1. Ilekroć podejmowane są czynności przetwarzania danych w ramach programu Eurodesk związanych z dodawaniem organizacji do bazy organizacji na stronie www.eurodesk.pl, Administratorem danych  jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
  W takiej sytuacji, przetwarzanie następuje w trybie określonym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia dodania organizacji do bazy opisanej we wstępie niniejszej informacji (poprzez formularz).
 3. W celu wskazanym w pkt. 2 powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail osoby do kontaktu, imię i nazwisko szefa organizacji, nazwa organizacji, adres organizacji, telefon, e-mail i strona internetowa organizacji. („Dane”).
 4. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia rozliczenia realizacji usługi oraz przez czas wymagany przez prawo w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacja dyspozycji zawartych w tych przepisach lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Danych.
 5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).
 7. Dane mogą być udostępniane:
  • podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
  • trenerom z zakresie niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej;
  • instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów;
  • pracodawcy (o ile została Pani / Pan skierowany do udziału w wydarzeniu określonym w nagłówku jego decyzją).
 8. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,
  • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,
  • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,
  • przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
  • złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
   ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa - w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 10. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl
 11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl 

Przyjmuję do wiadomości powyższe regulacje dot. zasad przetwarzania danych osobowych.

stopka strony