RODO

Ankieta dla organizacji publikujących na stronie Eurodesk Polska

Obowiązek informacyjny


 1. Ilekroć podejmowane są czynności przetwarzania danych w ramach programu Eurodesk związanych z dodawaniem ofert przez organizacje publikujące treści na stronie internetowej WEŹ UDZIAŁ (www.eurodesk.pl/aktywnosc), Administratorem danych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
  W takiej sytuacji, przetwarzanie następuje w trybie określonym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zarządzania zawartością Platformy WEŹ UDZIAŁ.
 3. W celu wskazanym w pkt. 2 powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe:
  • imię, nazwisko, e-mail i telefon osoby publikującej;
  • imię, nazwisko, e-mail i telefon osoby odpowiedzialnej za ofertę z organizacji publikującej (o ile dane te będą inne niż dane osoby publikującej);
  • nazwa organizacji, adres organizacji, telefon, e-mail i strona internetowa organizacji publikującej;
  • nazwa organizacji, adres organizacji, telefon, e-mail i strona internetowa organizacji partnerskiej (przyjmującej lub realizującej wydarzenie);
  • opcjonalnie: imię, nazwisko, e-mail i telefon koordynatora projektu z organizacji partnerskiej („Dane”).
 4. FRSE będzie przetwarzała dane osobowe zebrane w ramach publikacji Oferty przez okres aktywności zarejestrowanego konta Publikatora, okres ciążącego na niej obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów nakładających obowiązek zachowania dokumentacji dla celów audytu zrealizowanych projektów lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Danych.
 5. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia rozliczenia realizacji usługi oraz przez czas wymagany przez prawo w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacja dyspozycji zawartych w tych przepisach Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).
 7. Dane z punktu 3 b, c i d będą publikowane na stronie WEŹ UDZIAŁ i przez to dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Ponadto wszystkie dane mogą być udostępniane:
  • podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi;
  • instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.
 8. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych;
  • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych;
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - na zasadach opisanych w RODO;
  • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO;
  • przenoszenia Danych - poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu;
  • złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
   ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa - w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 10. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl
 11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl 

Przyjmuję do wiadomości powyższe regulacje dot. zasad przetwarzania danych osobowych.

stopka strony