RODO

Ankieta "Dołącz do sieci"

Obowiązek informacyjny


 1. Ilekroć podejmowane są czynności przetwarzania danych w ramach zadań związanych
  z rekrutacją, wdrożeniem, wykonaniem i rozliczeniem programu Eurodesk, Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Komisja  Europejska (Administrator).
  W takiej sytuacji podejmowane procesy przetwarzania danych regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października  2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Rozporządzenie 2018/1725).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowego procesu rekrutacji do sieci Eurodesk, a także w celu skontaktowania się z wybranymi organizacjami i podpisania porozumienia o współpracy.
 3. W celu wskazanym w pkt. 2 powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe:
  imię, nazwisko, e-mail osoby do kontaktu; nazwa organizacji; adres organizacji; telefon, e-mail i strona internetowa organizacji („Dane”).
 4. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacji do sieci Eurodesk oraz przez czas wymagany przez prawo w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacja dyspozycji zawartych w tych przepisach lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Danych.
 5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej
 7. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 5 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725
  w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,
  • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych,
  • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • przenoszenia Danych - poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
  • wniesienia skargi do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels, Belgium, adres e mail: edps@edps.europa.eu - w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 9. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail: iod@frse.org.pl
 10. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl

stopka strony