Eurokalendarz

Międzynarodowy Dzień Pokoju

Międzynarodowy Dzień Pokoju został proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1981 roku. Twórcy inicjatywy chcieli zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na potrzebę promowania idei pokojowego współżycia ludów i narodów.


21 września ONZ wzywa wszystkie państwa świata do 24-godzinnego zawieszenia broni i wyrzeczenia się przemocy, konfliktów oraz wszelkich aktów wrogości. Zgromadzenie Ogólne zaprasza także państwa członkowskie, organy Narodów Zjednoczonych oraz regionalne i pozarządowe organizacje do podejmowania wspólnych działań na rzecz idei pacyfizmu. W wielu szkołach 21 września upamiętnia się chwilą ciszy, organizowane są też pokojowe marsze i konferencje.

Więcej informacji:
www.internationaldayofpeace.org
www.facebook.com/peaceday

Data utworzenia:

stopka strony