Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN)


Sieć zapewnia Radzie UE i Komisji Europejskiej wymaganą wiedzę fachową. Na czele EUCPN stoi Zarząd, który składa się z przewodniczącego, komitetu wykonawczego i przedstawicieli krajowych. Każde państwo członkowskie mianuje przedstawiciela krajowego i może wyznaczyć jego zastępcę. Odpowiadają oni m.in. za zatwierdzenie strategicznego podejścia sieci, realizację programu prac EUCPN i przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Sieci

Do podstawowych zadań Sieci należy:

  • promowanie działań w dziedzinie zapobiegania przestępczości na terenie krajów członkowskich;
  • ułatwienie współpracy, kontaktów oraz wymiany informacji i doświadczeń między podmiotami zajmującymi się zapobieganiem przestępczości;
  • gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących dobrych praktyk w zakresie zapobiegania przestępczości.

Ponadto w ramach Sieci organizowane są konferencje służące realizacji celów Sieci oraz szerokiemu rozpowszechnianiu rezultatów jej działań, w szczególności doroczna konferencja nt. dobrych praktyk, w trakcie której przyznawana jest Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). 

Sieć zapewnia Radzie UE i Komisji Europejskiej wymaganą wiedzę fachową. Na czele
EUCPN stoi Zarząd, który składa się z przewodniczącego, komitetu wykonawczego i przedstawicieli
krajowych. Każde państwo członkowskie mianuje przedstawiciela krajowego i może wyznaczyć jego
zastępcę. Odpowiadają oni m.in. za zatwierdzenie strategicznego podejścia sieci, realizację programu prac EUCPN i przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Sieci.

stopka strony