Akademia Liderów


Program stypendialno-szkoleniowy dla młodych społeczników, chcących realizować lokalne projekty społeczne.

Celem Akademii jest kształcenie przyszłych liderów społecznych, którzy w przyszłości wezmą udział w organizacji życia publicznego Polski poprzez: 

 • naukę i trening praktycznych umiejętności zarządzania projektem,
 • wsparcie rozwoju intelektualnego w zakresie wiedzy obywatelskiej,
 • budowę środowiska wolontariuszy opartego na wartościach powiązanych z polską tradycją republikańską nastawionego na krzewienie ideałów wolności pojętej przede wszystkim jako wolności do zaangażowania się w budowę dobra wspólnego i solidarności rozumianej jako odpowiedzialność za innych, zwłaszcza słabszych członków wspólnoty.

Więcej informacji

Kto może aplikować

O udział w programie mogą się ubiegać osoby w wieku 16-20 lat.

Do ubiegania się o udział w Akademii uprawnieni są uczniowie szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa I stopnia) z wyłączeniem uczniów kończących naukę w szkole w czasie trwania programu Akademia Liderów 2022/2023; 

Podczas wyboru uczestników pierwszeństwo mają osoby, które nie brały udziału w poprzednich edycjach Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja.

Zasady

Na udział w Akademii składa się pięć komplementarnych elementów: 

 • indywidualna praca nad autorskim projektem realizowanym po zakwalifikowaniu się do Akademii;
 • Szkoła Letnia w terminie 25 lipca – 3 sierpnia 2022 r. przygotowująca uczestników do realizacji projektów, kształcąca ich kompetencje liderskie oraz rozwijająca wiedzę z zakresu sfery obywatelskiej;
 • realizacja zgłoszonego do Akademii projektu w konsultacji z tutorem w terminie między 1 września a 30 listopada 2022 r.;
 • Szkoła Zimowa – w terminie ok. 15 - 18 grudnia 2022 r. - uczestnicy w ramach podsumowania programu przedstawią zrealizowane projekty oraz otrzymają certyfikat ukończenia Akademii,
 • w okresie od września 2022 do czerwca 2023 r. - zaangażowanie społeczne uczestników, w szczególności na rzecz programu Stypendia św. Mikołaja, w tym: zaangażowanie w pozyskiwanie szkół do programu Stypendia św. Mikołaja oraz wsparcie koordynatorów w szkołach w pozyskiwanie środków finansowych na rozwój stypendystów tego programu.

Formalności aplikacyjne

Kandydaci mogą ubiegać się o udział w Akademii poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.mikolaj.org.pl/akademia w terminie od 1 do 30 kwietnia 2022 r.

Do formularza zgłoszeniowego należy obowiązkowo dołączyć opinię wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, trenera, proboszcza, instruktora harcerskiego, lub innej istotnej osoby znającej osiągnięcia i zaangażowanie osoby ubiegającej się o udział w Akademii. Załącznik ten powinien być zeskanowanym oryginałem dokumentu. 

Komisja z osobami, które uzyskają minimum 20 pkt będzie prowadzić rozmowy kwalifikacyjne poprzez wideokonferencje.

Uczeń może wziąć udział w rekrutacji do Akademii, jeśli spełnia łącznie trzy warunki: 

 • uzyskał średnią ocen w roku szkolnym 2020/2021 nie niższą niż 4,0 pkt lub ma udokumentowane osiągnięcia naukowe/sportowe/artystyczne;
 • wykazuje się zaangażowaniem społecznym;
 • przedstawi pomysł na realizację projektu.

Osoby zamieszkałe w małych lub średnich miejscowościach (poniżej 100 000 mieszkańców) na etapie rekrutacji otrzymują dodatkowe 2 punkty.

Lista zakwalifikowanych do Akademii uczestników zostanie zamieszczona na stronie Akademii www.mikolaj.org.pl/akademia

Przed aplikowaniem należy zapoznać się z Regulaminem.

Dofinansowanie

Każdy z uczestników Akademii otrzymuje stypendium w wysokości 200 zł, lub więcej (w zależności od uzyskania dodatkowego dofinansowania), na okres od 1 września 2022 r. do 21 czerwca 2023 r. Stypendium jest wypłacane w comiesięcznych transzach. Fundacja może podjąć decyzję o przyznaniu wyższego stypendium wybranym uczestnikom, którzy spełniają podane przez Fundację kryteria, np. niski dochód na osobę w rodzinie.

#lider #stypendium #działanialoklane #szkolenia

stopka strony