Akademia Liderów


Program stypendialno-szkoleniowy dla młodych społeczników, chcących realizować lokalne projekty społeczne.

Celem Akademii jest kształcenie przyszłych liderów społecznych, którzy w przyszłości wezmą udział w organizacji życia publicznego Polski poprzez: 

  • naukę i trening praktycznych umiejętności zarządzania projektem,
  • wsparcie rozwoju intelektualnego w zakresie wiedzy obywatelskiej,
  • budowę środowiska wolontariuszy opartego na wartościach powiązanych z polską tradycją republikańską nastawionego na krzewienie ideałów wolności pojętej przede wszystkim jako wolności do zaangażowania się w budowę dobra wspólnego i solidarności rozumianej jako odpowiedzialność za innych, zwłaszcza słabszych członków wspólnoty.

Więcej informacji

Kto może aplikować

O udział w programie mogą się ubiegać osoby w wieku 16-20 lat.

Do ubiegania się o udział w Akademii uprawnieni są uczniowie szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa I stopnia).

Podczas wyboru uczestników pierwszeństwo mają osoby, które nie brały udziału w poprzednich edycjach Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja.

Zasady

Na udział w Akademii składa się pięć komplementarnych elementów: 

  • indywidualna praca nad autorskim projektem realizowanym po zakwalifikowaniu się do Akademii;
  • Szkoła Letnia w terminie 1 – 10 lipca 2024 r. przygotowująca uczestników do realizacji projektów, kształcąca ich kompetencje liderskie oraz rozwijająca wiedzę z zakresu sfery obywatelskiej;
  • realizacja zgłoszonego do Akademii projektu w konsultacji z tutorem w terminie od sierpnia do listopada 2024 r.;
  • Szkoła Zimowa – w terminie  5 - 8 grudnia 2024 r. - uczestnicy w ramach podsumowania programu przedstawią zrealizowane projekty oraz otrzymają certyfikat ukończenia Akademii,
  • zaangażowanie społeczne uczestników, w szczególności na rzecz programu Stypendia św. Mikołaja, w tym: zaangażowanie w pozyskiwanie szkół do programu Stypendia św. Mikołaja oraz wsparcie koordynatorów w szkołach w pozyskiwanie środków finansowych na rozwój stypendystów tego programu w okresie od sierpnia 2024 do czerwca 2025 r.

Formalności aplikacyjne

Kandydaci mogą ubiegać się o udział w Akademii poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie w terminie do 7 kwietnia 2024 r.

Do formularza zgłoszeniowego należy obowiązkowo dołączyć opinię wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, trenera, proboszcza, instruktora harcerskiego, lub innej istotnej osoby znającej osiągnięcia i zaangażowanie osoby ubiegającej się o udział w Akademii. Załącznik ten powinien być zeskanowanym oryginałem dokumentu. 

Komisja z osobami, które uzyskają minimum 20 pkt będzie prowadzić rozmowy kwalifikacyjne poprzez wideokonferencje.

Osoby zamieszkałe w małych lub średnich miejscowościach (poniżej 100 000 mieszkańców) na etapie rekrutacji otrzymują dodatkowe 2 punkty.

Lista zakwalifikowanych do Akademii uczestników zostanie zamieszczona na stronie Akademii www.mikolaj.org.pl/akademia

Przed aplikowaniem należy zapoznać się z Regulaminem.

Dofinansowanie

Każdy z uczestników Akademii otrzymuje stypendium w wysokości 3000 zł, lub więcej (w zależności od uzyskania dodatkowego dofinansowania), na okres od 1 września 2024 r. do 21 czerwca 2025 r. Stypendium jest wypłacane w równych comiesięcznych transzach. Fundacja może podjąć decyzję o przyznaniu wyższego stypendium wybranym uczestnikom, którzy spełniają podane przez Fundację kryteria, np. niski dochód na osobę w rodzinie.

#lider #stypendium #działanialoklane #szkolenia

stopka strony