Bona Fide - program stypendialny


Fundacja ORLEN zaprasza do składania wniosków w programie stypendialnym przeznaczonym dla studentów, którzy dostali się na studia II lub III stopnia na najlepszych uczelniach świata. W ramach programu można otrzymać wsparcie w wysokości do 200 tys. zł.

Kto może aplikować

O Stypendia mogą się ubiegać Kandydaci spełniający łącznie następujące warunki: 

 • posiadają obywatelstwo polskie;
 • zakwalifikowali się lub uczestniczą w trwającym procesie rekrutacyjnym na rok akademicki 2024/2025 na studia II lub III stopnia na kierunkach: administracja publiczna, zarządzanie w sektorze publicznym, ekonomia, finanse, stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, energetyka, odnawialne źródła energii, inżynieria chemiczna i materiałowa, data science, statystyka, ekologia, matematyka, informatyka, fizyka lub kierunki pokrewne do wymienionych, prowadzone na jednej z Uczelni i planują je podjąć;
 • deklarują chęć powrotu do Polski i zgadzają się na ten powrót, nie później niż 2 (dwa) lata po ukończeniu studiów. W sytuacji gdy po ukończeniu studiów Stypendysta podejmie pracę lub staż w zagranicznych instytucjach administracji publicznej lub organizacji międzynarodowej i udokumentuje ten fakt przed Organizatorem, okres ten może zostać warunkowo wydłużony do 4 (czterech) lat;
 • podejmą pracę w jednej ze Spółek z udziałem Skarbu Państwa lub w polskiej administracji publicznej, na stanowisku co najmniej specjalisty lub eksperta, w terminie wskazanym w Umowie Stypendialnej, za co otrzymają od tej spółki lub urzędu indywidualnie ustalone wynagrodzenie.

Formalności aplikacyjne

Rekrutacja do programu jest dwuetapowa: 

 • I etap: analiza Wniosku Kandydata;
 • II etap: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi Kandydatami w siedzibie Organizatora.

W I etapie Komisja Stypendialna bierze pod uwagę: 

 • zgodność Wniosku z Regulaminem;
 • osiągnięcia zawodowe i naukowe Kandydata;
 • pozycję wybranej Uczelni w rankingu.

W II etapie Komisja Stypendialna bierze pod uwagę: 

 • motywację i predyspozycje Kandydata do podjęcia studiów zagranicznych;
 • motywację i predyspozycję Kandydata do podjęcia pracy w polskim sektorze publicznym.

Wnioski należy składać przez system online:  http://granty-fundacja.orlen.pl/

Wypełniony Wniosek należy również pobrać w pdfie i wydrukować. Uzupełniony i wydrukowany Wniosek (wraz z załącznikami) należy przesłać na następujący adres: Fundacja ORLEN, ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa z dopiskiem: „STYPENDIUM BONA FIDE” do dnia 4 kwietnia 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Dofinansowanie

Stypendium może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie czesnego, obowiązującego w roku akademickim 2024/2025 zgodnie z programem kształcenia na danej Uczelni, w wysokości nie wyższej niż 200.000,00 zł netto.

Stypendium jest jednoroczne i wypłacone zostanie na mocy Umowy Stypendialnej. 

Stypendium wypłacone zostanie w 1 lub 2 ratach na numer rachunku bankowego podany w Wniosku. Stypendysta jest zobowiązany do udokumentowania poniesionych wydatków.

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wyników Rekrutacji nastąpi nie później niż 31 maja 2024 r.

Partnerami Fundacji ORLEN w szóstej edycji programu są: Fundacja Energa, Fundacja Empiria i Wiedza powołana przez BGK oraz Fundacja ORLEN dla Pomorza.

#aktywność #stypendia #studenci #studia #bonafide

stopka strony