Bona Fide - program stypendialny


To już piąta edycja programu stypendialnego dla uzdolnionych studentów, którzy podjęli naukę za granicą. Program Bona Fide daje szansę na uzyskanie nawet do 200 tysięcy złotych ​stypendium. Wnioski można składać od 21 marca do 8 kwietnia 2022 r.

Kto może aplikować

O Stypendia mogą się ubiegać Kandydaci spełniający łącznie następujące warunki: 

 • posiadają obywatelstwo polskie;
 • zakwalifikowali się lub uczestniczą w trwającym procesie rekrutacyjnym na rok akademicki 2022/2023 na studia II lub III stopnia na kierunkach: administracja publiczna, zarządzanie w sektorze publicznym, ekonomia, stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, energetyka, odnawialne źródła energii lub kierunki pokrewne, prowadzone na jednej z Uczelni i planują je podjąć;
 • deklarują chęć powrotu do Polski i zgadzają się na ten powrót, nie później niż 2 (dwa) lata po ukończeniu studiów. W sytuacji gdy po ukończeniu studiów Stypendysta podejmie pracę lub staż w zagranicznych instytucjach administracji publicznej lub organizacji międzynarodowej i udokumentuje ten fakt przed Organizatorem, okres ten może zostać warunkowo wydłużony do 4 (czterech) lat;
 • podejmą pracę w jednej ze Spółek z udziałem Skarbu Państwa lub w polskiej administracji publicznej, na stanowisku co najmniej specjalisty lub eksperta, w terminie wskazanym w Umowie Stypendialnej, za co otrzymają od tej spółki lub urzędu indywidualnie ustalone wynagrodzenie.

Formalności aplikacyjne

Formularz stypendialny

Rekrutacja składa się z 2 (dwóch) etapów: 

 • I etap: analiza Wniosku Kandydata;
 • II etap: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi Kandydatami w siedzibie Organizatora.

W I etapie Komisja Stypendialna bierze pod uwagę: 

 • zgodność Wniosku z Regulaminem;
 • osiągnięcia zawodowe i naukowe Kandydata;
 • pozycję wybranej Uczelni w rankingu.

W II etapie Komisja Stypendialna bierze pod uwagę: 

 • motywację i predyspozycje Kandydata do podjęcia studiów zagranicznych;
 • motywację i predyspozycję Kandydata do podjęcia pracy w polskim sektorze publicznym.

Niezbędne załączniki do wniosku wskazuje regulamin.

Dofinansowanie

Stypendium może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie czesnego, obowiązującego w roku akademickim 2022/2023 zgodnie z programem kształcenia na danej Uczelni, w wysokości nie wyższej niż 200.000,00 zł netto.

Stypendium jest jednoroczne i wypłacone zostanie na mocy Umowy Stypendialnej. 

Stypendium wypłacone zostanie w 1 lub 2 ratach, w roku akademickim 2022/2023, na numer rachunku bankowego podany w Wniosku. Stypendysta jest zobowiązany do udokumentowania poniesionych wydatków.

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wyników Rekrutacji nastąpi nie później niż 31 maja 2022 r.

Tegorocznymi partnerami programu są Fundacja Energa, Fundacja LOTOS, Fundacja Empiria i Wiedza (BGK).

Ogłoszenie o stypendium.

Regulamin stypendium.

#aktywność #stypendia #studenci #studia #bonafide

stopka strony