Doktorat wdrożeniowy


Warunkiem udziału w programie jest przyjęcie do szkoły doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego.

Cel

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

Kto może aplikować

Podmiotami uprawnionymi do aplikowania o środki w ramach Programu są uczelnie lub instytuty, które prowadzą szkoły doktorskie w danych dyscyplinach. Jeśli firma (podmiot współpracujący) chciałaby zgłosić swojego pracownika do udziału w Programie powinna skontaktować się z uczelnią lub instytutem, które mogą formalnie zgłosić projekt badawczy/wdrożeniowy za pomocą wniosku o jego finansowanie. Sposób wyłonienia kandydatów do objęcia Programem leży w gestii Wnioskodawcy.

Zasady

Program składa się z modułów:

1)  „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów;

2)  „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów.

Dofinansowanie

Roczna kwota dofinansowania ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania przez jednego doktoranta infrastruktury badawczej stanowi iloczyn liczby 12, kwoty 3450,00 zł powiększonej o koszty ubezpieczenia społecznego.

Formalności aplikacyjne

Wniosek składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://osf.opi.org.pl, na udostępnionym w nim formularzu. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#MEN #Kadry #Przysłości #Doktorat #Wdrożeniowy