Działaj Lokalnie


Grupy nieformalne i lokalne organizacje pozarządowe, działające na terenie miejscowości liczących do  20 tysięcy mieszkańców, mogą starać się o grant w programie „Działaj Lokalnie”. 

Cele:

- aktywizacja lokalnej społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego;
- rozwiązanie określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców;
- współpraca mieszkańców i instytucji lokalnych.

Dofinansowywane działania
Projekty związane z pomocą społeczną, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną zdrowia, działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianiem i ochroną praw kobiet, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu, działalnością charytatywną oraz działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Kto może starać się o fundusze:
organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców objętych zasięgiem Ośrodków "Działaj Lokalnie".

Wysokość dofinansowania: do 6000 zł na projekt.

Termin składnia wniosków
Każdy Ośrodek "Działaj Lokalnie" ustala indywidualny harmonogram działań, wyznacza terminy składania dokumentów i sam kontaktuje się z wnioskodawcami. Skontaktuj się z ODL najbliżej swojej miejscowości. Ich wykaz znajdziesz na tej stronie.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora.

#kultura #demokracja #środowisko #wyrównywanie #fundusze #zdrowie #prawa #wolontariat

stopka strony