Edukacja Globalna


Program MSZ dofinansowujący projekty w dziedzinie edukacji globalnej w ramach Planu współpracy rozwojowej.

Głównym celem edukacji globalnej są działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa: przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości i zagadnieniom współzależności. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Zadania:

I - regranting

II - pokazy i festiwale filmowe

III - szkolenia

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:
– zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie;
– poprawę jakości życia w krajach Globalnego Południa;
– ochronę praw człowieka;
– zapewnienie zrównoważonego rozwoju;
–  budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami globalnej Północy i globalnego Południa.

Przykładowe działania i efekty realizacji projektów:
Szkolenia dla nauczycieli i edukatorów, przygotowanie materiałów edukacyjnych, popularyzacja edukacji globalnej na poziomie szkolnictwa wyższego (ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia przyszłych nauczycieli), ogólnopolskie akcje informacyjne w mediach, wydarzenia edukacyjne w przestrzeni publicznej, wykłady otwarte, interaktywne narzędzia w przestrzeni wirtualnej.

Kto może wnioskować o dotację
– organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje; 
– osoby prawne, kościoły i związki wyznaniowe (jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego);
– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
– spółdzielnie socjalne;
– publiczne i niepubliczne szkoły wyższe;
– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe.

Projekt może być realizowany w partnerstwie z innym podmiotem, którego zaangażowanie jest uzasadnione.

Maksymalna kwota dofinansowania: 
500 000 zł. Wkład własny nie jest wymagany. Koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 20% wartości projektu.

Budżet Ministerstwa na działanie: 2 000 000 zł 

Pytania, dotyczące konkursu, należy przesyłać w czasie trwania naboru ofert na adres edukacja.globalna@msz.gov.pl, z podaniem w tytule korespondencji nazwy konkursu oraz nazwy organizacji zadającej pytanie.

Więcej informacji

#aktywność #kultura #demokracja #wyrównywanie #prawa #ngo #nauczyciele #szkolenia #wolontariat #młodzież

stopka strony