Granty -

Edukacja Inspiracja


V edycja programu, w którym nauczyciele i nauczycielki szkół podstawowych otrzymają granty na realizację autorskich projektów edukacyjnych

Cel

Celem Programu jest docenienie i wsparcie rozwoju zawodowego wyróżniających się nauczycieli ze szkół podstawowych z małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców). Uczniowie współtworzą z nauczycielem projekt edukacyjny. W efekcie udział w programie ma prowadzić do wzmacniania w uczniach pewności siebie i poczucia wpływu na otoczenie oraz zwiększania ich szans edukacyjnych.

Jest to program, w którym nauczyciele i nauczycielki szkół podstawowych realizacją autorskie projekty edukacyjne. Program ma docenić nauczycieli i nauczycielki oraz wzmocnić ich rozwój zawodowy. To właśnie nauczyciele znają najlepiej swoich uczniów oraz ich potrzeby, dlatego w wyborze tematu projektu jest duża swobodność i przestrzeń na realizację wizji nauczycieli. Proponowane działania na każdym etapie powinny angażować dzieci i młodzież, odkrywać i rozwijać ich potencjał oraz zainteresowania.

Kto może aplikować

Program skierowany jest do nauczycieli z całej Polski, pracujących w publicznych szkołach podstawowych w małych miejscowościach (do 30 tys. mieszkańców). 

Warunkiem jest zgłoszenie Projektu, który Nauczyciel chciałby realizować z grupą co najmniej 5 uczniów ze starszych klas szkół podstawowych (klasy 4-8). Zgłoszenia dokonuje Nauczyciel, który jest pomysłodawcą Projektu i - w przypadku otrzymania Finansowania – będzie odpowiedzialny za jego realizację i rozliczenie.

Realizację Projektu może wspierać inny nauczyciel lub pracownik szkoły. Jednak to Nauczyciel, który dokonał zgłoszenia, jest związany umową z Organizatorami i odpowiada przed nimi za realizację Projektu. Jako jedyny jest również zobowiązany do uczestnictwa w obowiązkowych spotkaniach i szkoleniach. 

Z danej szkoły zgłoszony może zostać więcej niż jeden projekt edukacyjny, z zastrzeżeniem, że jeden nauczyciel może zgłosić i opiekować się tylko jednym Projektem.

Formalności aplikacyjne

Rekrutacja do programu odbywa się dwuetapowo. 

W pierwszym etapie Nauczyciel zgłasza pomysł na projekt przez wypełnienie i wysłanie internetowego formularza zgłoszeniowego w terminie od 18 sierpnia do 26 września 2021 roku lub do momentu wpłynięcia pierwszych 300 wniosków.

Nauczyciel w formularzu: 

  • podaje podstawowe dane szkoły oraz swoje dane kontaktowe;
  • krótko opisuje pomysł na autorski projekt edukacyjny według podanych pytań.

Na podstawie zgłoszeń w pierwszym etapie Komisja wewnętrzna wybierze 80 Nauczycieli, którzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu rekrutacji.

W drugim etapie rekrutacji Nauczyciele dokonują pełnego zgłoszenia projektu edukacyjnego. Zgłoszenie odbywa się przez wypełnienie i wysłanie internetowego formularza zgłoszeniowego w terminie od 7 do 28 października 2021 roku. 

Nauczyciel w formularzu: 

  • podaje dokładne dane szkoły oraz swoje dane kontaktowe;
  • szczegółowo opisuje projekt edukacyjny według pytań w formularzu;
  • krótko przedstawia zespół uczniów, który będzie pracował w Projekcie;
  • opisuje, na co zamierza przeznaczyć Finansowanie i prezentuje kalkulację wydatków.

Dofinansowanie

Organizatorzy w ramach Programu zapewniają: 

  • wsparcie finansowe na realizację wybranych projektów edukacyjnych w wysokości do 3.500,00 zł na rok szkolny 2021/2022;
  • zindywidualizowane i systematyczne wsparcie merytoryczne i coachingowe.

Dodatkowe informacje

Nauczyciele, których Projekty otrzymają Finansowanie, mogą rozpocząć realizowanie działań programowych od momentu ogłoszenia wyników drugiego etapu programu, czyli od 18 listopada 2021 roku. Finansowanie Projektów w roku szkolnym 2021/2022 rozpocznie się 3 stycznia 2022 roku. Projekty realizowane będą do 24 czerwca 2022 roku. 

Przed aplikowaniem należy zapoznać się z Regulaminem konkursu.

Edukacja Inspiracja to program prowadzony przez Edukacyjną Fundację im. Romana Czerneckiego we współpracy z Fundacją Szkoła z Klasą.

#konkursgrantowy #nauczyciele #szkołapodstawowa #programedukacyjny #autorskiprogram #aktywnynauczyciel