Organizacje

Fundacja "Szkoła z Klasą"

Warszawa, Polska

Śniadeckich 19, 00-654

tel.: +48 518 287 625
email: fundacja@szkolazklasa.org.pl
www: https://www.szkolazklasa.org.pl

Fundacja wspiera rozwój edukacji oraz kształcenia nauczycieli, zgodnie  ideą uczenia odpowiedzialności, uważności i współdziałania. Dla realizacji swoich celów, organizacja realizuje wiele autorskich projektów, wśród których można wyróżnić: Szkoła z Klasą 2.0 ( kompleksowy program rozwoju szkół działający od 2002 roku), Asy Internetu, czy Klub Młodego Odkrywcy w Gruzji i na Ukrainie. 

Cele statutowe Fundacji Szkoła z Klasą:

  • wspieranie edukacji na miarę wyzwań współczesnego świata, szkoły otwartej i zaangażowanej w rozwiązywanie problemów społecznych,
  • wzmacnianie rozwoju kompetencji XXI wieku w polskich szkołach,
  • poprawa jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli/ek oraz wspieranie dalszej profesjonalizacji ich pracy,
  • budowanie prestiżu zawodu nauczyciela, prezentowanie i promowanie działań dyrektorów/ek szkół, nauczycieli/ek i innych osób działających na rzecz dobrej edukacji w Polsce i zagranicą,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodych ludzi,
  • wzmacnianie obywatelskiej misji szkoły, budowanie więzi między szkołami a społecznościami lokalnymi.

stopka strony