Erasmus+ Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży, Akcja 2


Granty na projekty współpracy międzynarodowej oparte na wielostronnych partnerstwach między organizacjami. Celem jest rozwój nauczania pozaformalnego wśród młodzieży, szczególnie osób z mniejszymi szansami. W projektach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz władze publiczne na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym. 

Cele akcji:

 • wzmocnienie potencjału organizacji pracujących z osobami młodymi poza uczeniem formalnym,
 • propagowanie działań z zakresu uczenia się pozaformalnego, w szczególności osób młodych o mniejszych szansach, aby podnieść poziom kompetencji i zapewnić ich aktywny udział w życiu społecznym,
 • wspieranie rozwoju pracy z młodzieżą, doskonalenie jej jakości, i zwiększenie uznania dla niej,
 • wspieranie opracowywania, testowania oraz inicjowania systemów i programów mobilności edukacyjnej na rzecz uczenia się pozaformalnego,
 • przyczynianie się do realizacji strategii UE na rzecz młodzieży (2019–2027), w tym 11 Europejskich celów młodzieżowych oraz planu działania na rzecz młodzieży w ramach działań zewnętrznych UE,
 • wspieranie współpracy obejmującej różne regiony świata poprzez wspólne inicjatywy,
 • wzmocnienie synergii i komplementarności z systemami kształcenia formalnego lub rynkiem pracy.

Obszary tematyczne/ cele szczegółowe:
Wnioski powinny dotyczyć jednego lub większej liczby następujących obszarów tematycznych:

 • udział w życiu politycznym, zaangażowanie obywatelskie i dialog z decydentami;
 • włączanie społeczne młodzieży o mniejszych szansach;
 • demokracja, państwo prawa i wartości;
 • wzmocnienie pozycji/zaangażowanie/zdolność do zatrudnienia osób młodych;
 • pokój i pojednanie po zakończeniu konfliktu;
 • środowisko i klimat;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji i równość płci;
 • umiejętności cyfrowe i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości

Działania:
Proponowane działania muszą być bezpośrednio związane z ogólnymi i szczegółowymi celami akcji, tzn. muszą odpowiadać co najmniej jednemu z obszarów tematycznych wymienionych powyżej. Działania w ramach projektu muszą ponadto być ukierunkowane na budowanie i wzmacnianie potencjału organizacji młodzieżowych i osób młodych, głównie państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem.

Przykłady działań, które można realizować w ramach akcji:

 • opracowywanie narzędzi i metod na rzecz rozwoju społeczno-zawodowego osób pracujących z młodzieżą i prowadzących szkolenia;
 • opracowywanie metod uczenia się pozaformalnego, w szczególności metod promujących nabywanie/doskonalenie kompetencji, w tym umiejętności korzystania z mediów;
 • opracowywanie nowych form systemów szkoleń praktycznych i symulacji autentycznych przypadków w społeczeństwie;
 • rozwijanie nowych form pracy z młodzieżą, obejmujących w szczególności strategiczne korzystanie z otwartych i elastycznych form uczenia się, współpracy wirtualnej, otwartych zasobów edukacyjnych (OER) oraz lepsze wykorzystanie potencjału technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);
 • organizowanie wydarzeń/seminariów/warsztatów/wymiany dobrych praktyk w celach związanych ze współpracą, tworzeniem sieci kontaktów, zwiększaniem poziomu wiedzy i wzajemnym uczeniem się;
 • organizowanie działań w zakresie mobilności dla osób młodych lub osób pracujących z młodzieżą w celu testowania narzędzi i metod opracowanych w ramach partnerstwa. Należy zwrócić uwagę, że działania w zakresie mobilności muszą być drugorzędne w stosunku do głównych celów akcji pełnić rolę elementu pomocniczego, w oparciu o który cele te są osiągane.

Kto może złożyć wniosek:

 • organizacje pozarządowe (w tym europejskie młodzieżowe organizacje pozarządowe i krajowe rady młodzieżowe) działające w dziedzinie młodzieży,
 • organy publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym.

Takimi organizacjami mogą być na przykład:

 • organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa (w tym europejskie młodzieżowe organizacje pozarządowe);
 • krajowa rada młodzieżowa;
 • organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;
 • instytucja edukacyjna lub badawcza;
 • fundacja;

W projekcie mogą uczestniczyć publiczne lub prywatne przedsiębiorstwa (małe, średnie lub duże, w tym przedsiębiorstwa społeczne). W związku z tym, mimo że akcja ta adresowana jest głównie do stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i ogólne organizacji non-profit, organizacje nastawione na zysk mogą w niej uczestniczyć, o ile wykaże się wyraźną wartość dodaną dla projektu.

Wnioski muszą zostać złożone przez konsorcjum składające się z co najmniej 4 wnioskodawców (koordynatora i partnerów pełnoprawnych).

Czas trwania projektu:
Projekty budowania potencjału mogą trwać rok, dwa lata albo trzy lata. Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celu projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu.

Budżet:
Stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Jednorazowa kwota ryczałtowa zostanie określona dla każdej dotacji w oparciu o szacunkowy budżet akcji proponowanej przez wnioskodawcę. Organ przyznający dofinansowanie określi kwotę ryczałtową każdej dotacji na podstawie wniosku, wyniku oceny, stóp finansowania i maksymalnej kwoty dotacji określonej w zaproszeniu.

Dofinansowanie UE na projekt mieści się w granicach od minimalnej kwoty 100 000 EUR do maksymalnej kwoty 300 000 EUR.

Państwa uczestniczące w programie:

 • 27 krajów członkowskich UE,
 • kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
 • kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
 • kraje partnerskie.

Formalności aplikacyjne
Wnioski składa się do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury EACEA za pośrednictwem portalu Funding & tenders Opportunities.

Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na tej stronie.

#aktywność #kultura #przedsiębiorczość, #ngo #badania #studenci #studia #kształcenie #szkolenia #młodzież #organizacje #osoby

stopka strony