Erasmus+ Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży, Akcja 2


Granty na realizację działań w ramach wielostronnych partnerstw między organizacjami działającymi na rzecz młodzieży. W projekty mogą być również zaangażowane publiczne i prywatne organizacje i podmioty prowadzące działalność w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych oraz w innych sektorach społeczno-ekonomicznych.

Projekty budowania potencjału są projektami współpracy międzynarodowej, które opierają się na wielostronnych partnerstwach między organizacjami prowadzącymi działalność w dziedzinie młodzieży w krajach programu i krajach partnerskich. Celem tych projektów jest wspieranie współpracy międzynarodowej i dialogu merytorycznego w dziedzinie młodzieży i uczenia się pozaformalnego.

Cele akcji:

 • wzmocnienie potencjału organizacji pracujących z osobami młodymi poza uczeniem formalnym,
 • propagowanie działań z zakresu uczenia się pozaformalnego, w szczególności osób młodych o mniejszych szansach, aby podnieść poziom kompetencji i zapewnić ich aktywny udział w życiu społecznym,
 • wspieranie rozwoju pracy z młodzieżą, doskonalenie jej jakości,
 • wspieranie opracowywania, testowania oraz inicjowania systemów i programów mobilności edukacyjnej na rzecz uczenia się pozaformalnego,
 • przyczynianie się do realizacji strategii UE na rzecz młodzieży (2019–2027), w tym 11 Europejskich celów młodzieżowych,
 • wspieranie współpracy obejmującej różne regiony świata poprzez wspólne inicjatywy,
 • wzmocnienie synergii i komplementarności z systemami kształcenia formalnego lub rynkiem pracy.

Obszary tematyczne/ cele szczegółowe:

Wnioski powinny dotyczyć jednego lub większej liczby następujących obszarów tematycznych:

 • udział w życiu politycznym i dialog z decydentami,
 • włączanie społeczne młodzieży o mniejszych szansach,
 • demokracja, państwo prawa i wartości,
 • wzmocnienie pozycji/zaangażowanie/zdolność do zatrudnienia osób młodych,
 • pokój i pojednanie po zakończeniu konfliktu,
 • środowisko i klimat,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji i równość płci,
 • umiejętności cyfrowe i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Działania:

Proponowane działania muszą być bezpośrednio związane z ogólnymi i szczegółowymi celami akcji, tzn. muszą odpowiadać co najmniej jednemu z obszarów tematycznych wymienionych powyżej. Działania w ramach projektu muszą ponadto być ukierunkowane na budowanie i wzmacnianie potencjału organizacji młodzieżowych i osób młodych, głównie w krajach partnerskich objętych akcją.

Przykłady działań, które można realizować w ramach akcji:

 • opracowywanie narzędzi i metod na rzecz rozwoju społeczno-zawodowego osób pracujących z młodzieżą i prowadzących szkolenia,
 • opracowywanie metod uczenia się pozaformalnego, w szczególności metod promujących nabywanie/doskonalenie kompetencji, w tym umiejętności korzystania z mediów,
 • opracowywanie nowych form systemów szkoleń praktycznych i symulacji autentycznych przypadków w społeczeństwie,
 • rozwijanie nowych form pracy z młodzieżą, obejmujących w szczególności strategiczne korzystanie z otwartych i elastycznych form uczenia się, współpracy wirtualnej, otwartych zasobów edukacyjnych (OER) oraz lepsze wykorzystanie potencjału technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
 • organizowanie wydarzeń/seminariów/warsztatów/wymiany dobrych praktyk w celach związanych ze współpracą, tworzeniem sieci kontaktów, zwiększaniem poziomu wiedzy i wzajemnym uczeniem się,
 • organizowanie działań w zakresie mobilności dla osób młodych lub osób pracujących z młodzieżą w celu testowania narzędzi i metod opracowanych w ramach partnerstwa. Należy zwrócić uwagę, że działania w zakresie mobilności muszą być drugorzędne w stosunku do głównych celów akcji pełnić rolę elementu pomocniczego, w oparciu o który cele te są osiągane.

Cele realizowanych działań:

 • współpraca strategiczna między organizacjami młodzieżowymi a organami publicznymi,
 • współpraca między organizacjami młodzieżowymi i organizacjami prowadzącymi działalność w dziedzinach kształcenia i szkolenia oraz z organizacjami z rynku pracy,
 • zwiększenie zdolności rad młodzieży, platform młodzieżowych oraz organów lokalnych, regionalnych i krajowych zajmujących się młodzieżą,
 • zwiększenie zdolności w zakresie zarządzania, kierowania, zdolności innowacyjnych, przywództwa oraz umiędzynaradawiania organizacji młodzieżowych,
 • opracowanie kampanii informacyjnych i uświadamiających, a także narzędzi informacyjnych, komunikacyjnych i medialnych,
 • opracowanie metod, narzędzi i materiałów do pracy z młodzieżą,
 • mobilność edukacyjna na rzecz uczenia się pozaformalnego.

Aspekty horyzontalne, które należy uwzględnić przy opracowywaniu projektu:

 • włączenie społeczne i różnorodność we wszystkich dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży,
 • środowisko i walka ze zmianą klimatu,
 • transformacja cyfrowa poprzez rozwijanie gotowości do stosowania technologii cyfrowych,
 • wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i uczestnictwo

Kto może złożyć wniosek:

 • organizacje pozarządowe (w tym europejskie młodzieżowe organizacje pozarządowe i krajowe rady młodzieżowe) działające w dziedzinie młodzieży,
 • organy publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym.

Organizacja składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji uczestniczących zaangażowanych w dany projekt i musi ona być ustanowiona zgodnie z prawem i mieć siedzibę w kraju programu Erasmus+.

Takimi organizacjami mogą być na przykład:

 • organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa (w tym europejskie młodzieżowe organizacje pozarządowe),
 • krajowa rada młodzieżowa,
 • organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym,
 • instytucja edukacyjna lub badawcza,
 • fundacja.

W projekcie mogą uczestniczyć publiczne lub prywatne przedsiębiorstwa (małe, średnie lub duże, w tym przedsiębiorstwa społeczne). W związku z tym, mimo że akcja ta adresowana jest głównie do stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i ogólne organizacji non-profit, organizacje nastawione na zysk mogą w niej uczestniczyć, o ile wykaże się wyraźną wartość dodaną dla projektu.

Liczba i profil organizacji w partnerstwie:

Projekty budowania potencjału mają charakter transnarodowy i obejmują co najmniej 2 organizacje z 2 krajów programu i 2 organizacje z co najmniej 1 uprawnionego kraju partnerskiego (tzn. co najmniej 4 organizacje z co najmniej 3 krajów).

Liczba organizacji z krajów programu nie może przekraczać liczby organizacji z krajów partnerskich.

Miejsce działań:

Wszystkie działania muszą odbywać się w krajach będących siedzibami organizacji uczestniczących w projekcie, w charakterze partnerów pełnoprawnych albo stowarzyszonych.

W uzasadnionych przypadkach w związku z celami lub realizacją projektu:

 • działania mogą mieć miejsce w siedzibach instytucji Unii Europejskiej, nawet jeśli w projekcie nie ma organizacji z kraju, w którym ma siedzibę dana instytucja UE,
 • działania obejmujące dzielenie się rezultatami i ich promowanie mogą odbywać się podczas transnarodowych wydarzeń/konferencji.

Czas trwania projektu:

Projekty budowania potencjału mogą trwać rok, dwa lata albo trzy lata. Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celu projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu.

Gdzie należy złożyć wniosek:

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Budżet:

Dofinansowanie UE na projekt mieści się w granicach od minimalnej kwoty 100 000 EUR do maksymalnej kwoty 300 000 EUR (maksymalnie 80% kosztów działań).

Jednorazowa kwota ryczałtowa zostanie określona dla każdej dotacji w oparciu o szacunkowy budżet akcji proponowanej przez wnioskodawcę. Organ przyznający dofinansowanie określi kwotę ryczałtową każdej dotacji na podstawie wniosku, wyniku oceny, stóp finansowania i maksymalnej kwoty dotacji określonej w zaproszeniu.

Państwa uczestniczące w programie:

 • 27 krajów członkowskich UE,
 • kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
 • kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
 • kraje partnerskie.

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF).  Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

#aktywność #kultura #przedsiębiorczość, #ngo #badania #studenci #studia #kształcenie #szkolenia #młodzież #organizacje #osoby

stopka strony