Erasmus+ Europejska Młodzież Razem


Tworzenie sieci promujących partnerstwa transgraniczne, które będą działać w ścisłej współpracy z młodymi ludźmi z całej Europy (kraje programu Erasmus+). Sieci te będą organizować współpracę, wymiany młodzieży, będą promować szkolenia (np. dla młodzieżowych liderów). Umożliwią jednocześnie młodym ludziom samodzielne tworzenie wspólnych projektów, także w formie online. Projekty mogą trwać 2 lata.

UWAGA: niniejszy wpis przedstawia terminy aplikowania dla organizacji.

Cel

Akcja ma na celu w szczególności wsparcie:

  • propagowania i rozwijania współpracy o bardziej transnarodowej strukturze, zarówno w internecie, jak i poza nim, między różnymi organizacjami młodzieżowymi, mając na celu budowanie lub wzmacnianie partnerstw poświęconych solidarności i powszechnemu udziałowi w życiu politycznym;
  • wdrażania unijnych ram i inicjatyw takich jak zalecenia dla poszczególnych krajów wynikające z europejskiego
    semestru w zakresie, w jakim zalecenia dotyczą dziedziny młodzieży;
  • organizacji młodzieżowych zajmujących się zachęcaniem młodzieży do uczestnictwa w procesie demokratycznym i zaangażowania społecznego dzięki organizowaniu szkoleń, prezentowaniu podobieństw między młodymi Europejczykami oraz zachęcaniu do dyskusji i debat na temat ich związków z UE, jej wartości i fundamentów demokratycznych. Obejmuje to organizację wydarzeń w ramach przygotowań do wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.;
  • udziału niedostatecznie reprezentowanych grup młodzieży w polityce, organizacjach młodzieżowych i innych organizacjach społeczeństwa obywatelskiego przez angażowanie młodzieży wymagającej szczególnego traktowania znajdującej się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej;
  • nowych sposobów pomagania organizacjom młodzieżowym w radzeniu sobie z następstwami pandemii COVID-19 przez wspieranie innowacyjnych sposobów współpracy oraz tworzenia sieci, rozwijania ich i zarządzania nimi. Orientacyjnie mogłoby to obejmować m.in. wzmocnienie współpracy między organizacjami młodzieżowymi w kontekście cyfrowym dzięki wykorzystaniu odpowiednich metod uczenia się pozaformalnego i modeli organizacyjnych takich jak alternatywne metody wymian i wzajemnej pomocy;
  • wymiaru europejskiego działań organizacji młodzieżowych, w tym działań służących wypracowaniu sposobów lepszego współżycia po pandemii oraz pomocy w projektowaniu zrównoważonych sposobów życia w przyszłości na szczeblu transnarodowym.

Kto może aplikować

  • organizacje pozarządowe (w tym europejskie młodzieżowe organizacje pozarządowe i krajowe rady młodzieżowe) działające w dziedzinie młodzieży;
  • organy publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym.

W projekcie mogą również uczestniczyć publiczne lub prywatne przedsiębiorstwa (małe, średnie lub duże, w tym przedsiębiorstwa społeczne), a także ich podmioty stowarzyszone, lecz nie w charakterze koordynatora.

Wnioski muszą zostać złożone przez konsorcjum składające się z co najmniej 5 wnioskodawców (koordynatora i partnerów pełnoprawnych) z co najmniej 5 państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem.
Podmiotów stowarzyszonych nie wlicza się do minimalnych kryteriów kwalifikowalności w odniesieniu do składu konsorcjum.

Zasady

Głównym elementem projektów „Europejska Młodzież Razem” powinny być działania w zakresie mobilności skierowane do młodzieży. Mobilność ta powinna zapewnić młodzieży z całej Europy możliwości wymiany transgranicznej oraz szkolenia nieformalnego i pozaformalnego, które można przygotować i wspierać za pośrednictwem forów internetowych, aby przyczynić się do osiągnięcia celów tej akcji. Te działania w zakresie mobilności muszą być bardzo wyraźnie uzasadnione zgodnie z celami akcji.

Wszystkie działania powinny przyczyniać się do poszerzenia zasięgu oddziaływania na młodzież, aby dotrzeć do osób młodych zarówno w ramach organizacji młodzieżowych, jak i poza nimi, w tym do młodzieży o mniejszych szansach, w celu zapewnienia wysłuchania różnorodnych głosów.

Formalności aplikacyjne

Wnioski składa się do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury EACEA za pośrednictwem portalu Funding & tenders Opportunities.

Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na tej stronie.

Dofinansowanie

Stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Jednorazowa kwota ryczałtowa zostanie określona dla każdej dotacji w oparciu o szacunkowy budżet akcji proponowanej przez wnioskodawcę. Organ przyznający dofinansowanie określi kwotę ryczałtową każdej dotacji na podstawie wniosku, wyniku oceny, stóp finansowania i maksymalnej kwoty dotacji określonej w zaproszeniu.

Minimalna kwota dofinansowania na projekt wynosi 150 000 EUR, a maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 500 000 EUR.

#Erasmus+ #EuropejskaMłodzieżRazem #Akcja3

stopka strony