Erasmus+ Europejska Młodzież Razem


Tworzenie sieci promujących partnerstwa regionalne, które będą działać w ścisłej współpracy z młodymi ludźmi z całej Europy (kraje programu Erasmus+). Sieci te będą organizować współpracę, wymiany młodzieży, promować szkolenia (np. dla młodzieżowych liderów). Umożliwią jednocześnie młodym ludziom samodzielne tworzenie wspólnych projektów, także w formie online. Projekty mogą trwać 2 lata.

UWAGA: niniejszy wpis przedstawia terminy aplikowania dla organizacji.

Cel

Akcja ma na celu w szczególności wsparcie:

  • propagowania i rozwijania współpracy o bardziej transnarodowej strukturze, zarówno w internecie, jak i poza nim, między różnymi organizacjami młodzieżowymi, mając na celu budowanie lub wzmacnianie partnerstw poświęconych solidarności i powszechnemu udziałowi w życiu politycznym;
  • propagowania sześciu podstawowych wartości UE: poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego i poszanowania praw człowieka, w tym praw mniejszości;
  • organizacji młodzieżowych zajmujących się zachęcaniem młodzieży do uczestnictwa w procesie demokratycznym i zaangażowania społecznego dzięki organizowaniu szkoleń, prezentowaniu podobieństw między młodymi Europejczykami oraz zachęcaniu do dyskusji i debat na temat ich związków z UE, jej wartości i fundamentów demokratycznych. Obejmuje to organizację wydarzeń w ramach przygotowań do wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.;
  • organizacji młodzieżowym poprzez innowacyjne metody współpracy oraz tworzenia sieci, rozwijanie ich i zarządzania nimi;
  • działań oddolnych organizacji młodzieżowych, w tym działań służących wypracowaniu sposobów lepszego współżycia oraz pomocy w projektowaniu zrównoważonych sposobów życia w przyszłości na poziomie międzynarodowym, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem i inicjatywą nowego europejskiego Bauhausu.

Kto może aplikować

  • organizacje pozarządowe (w tym europejskie młodzieżowe organizacje pozarządowe i krajowe rady młodzieżowe) działające w dziedzinie młodzieży;
  • organy publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym.
  • publiczne lub prywatne przedsiębiorstwa (małe, średnie lub duże, w tym przedsiębiorstwa społeczne), lecz nie w charakterze koordynatora.

Beneficjentami mogą być na przykład: organizacje niekomercyjna non-profit, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, krajowe rady młodzieżowe, organy publiczne, instytucje edukacyjne lub badawcze, fundacje.

Wnioski muszą zostać złożone przez konsorcjum składające się z co najmniej 5 wnioskodawców (koordynatora i partnerów pełnoprawnych) z co najmniej 5 państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem.
Podmiotów i partnerów stowarzyszonych nie wlicza się do minimalnych kryteriów kwalifikowalności w odniesieniu do składu konsorcjum.

Zasady

Głównym elementem projektów „Europejska Młodzież Razem” powinny być działania w zakresie mobilności skierowane do młodzieży. Mobilność ta powinna zapewnić młodzieży z całej Europy możliwości wymiany transgranicznej oraz szkolenia nieformalnego i pozaformalnego, które można przygotować i wspierać za pośrednictwem forów internetowych, aby przyczynić się do osiągnięcia celów tej akcji. Te działania w zakresie mobilności muszą być bardzo dobrze uzasadnione zgodnie z celami akcji.

Wszystkie działania powinny przyczyniać się do poszerzenia zasięgu oddziaływania na młodzież, aby dotrzeć do osób młodych zarówno w ramach organizacji młodzieżowych, jak i poza nimi, w tym do młodzieży o mniejszych szansach, w celu zapewnienia wysłuchania różnorodnych głosów.

Formalności aplikacyjne

Wnioski składa się do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury EACEA za pośrednictwem portalu Funding & tenders Opportunities.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na tej stronie.

Dofinansowanie

Stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Jednorazowa kwota ryczałtowa zostanie określona dla każdej dotacji w oparciu o szacunkowy budżet akcji proponowanej przez wnioskodawcę. Organ przyznający dofinansowanie określi kwotę ryczałtową każdej dotacji na podstawie wniosku, wyniku oceny, stóp finansowania i maksymalnej kwoty dotacji określonej w zaproszeniu.

Maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 500 000 EUR.

#Erasmus+ #EuropejskaMłodzieżRazem #Akcja3

stopka strony