Erasmus+ Europejska Młodzież Razem


Akcja polega przede wszystkim na wspieraniu działań mających na celu łączenie organizacji młodzieżowych na szczeblu UE z organizacjami pozarządowymi działającymi oddolnie na szczeblach lokalnych (na poziomie obszarów wiejskich, miast, regionów, krajów), które odniosą korzyści z rozwoju działań transgranicznych.

Cel

Stworzenie sieci promujących partnerstwa transgraniczne, które będą prowadzone w ścisłej współpracy z młodzieżą z całej Europy (z krajów programu Erasmus+). Sieci te będą organizowały współpracę, wymiany, promocję szkoleń (np. dla liderów grup młodzieżowych) i pozwolą samej młodzieży na tworzenie wspólnych projektów za pomocą działań w przestrzeni fizycznej lub w internecie.

Akcja ma na celu w szczególności wsparcie:

  • propagowania i rozwijania współpracy o bardziej transnarodowej strukturze, zarówno w internecie, jak i poza nim, między różnymi organizacjami młodzieżowymi, mając na celu budowanie lub wzmacnianie partnerstw poświęconych solidarności i powszechnemu udziałowi w życiu politycznym;
  • inicjatyw mających na celu zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w procesie demokratycznym i zaangażowania społecznego dzięki organizowaniu szkoleń, prezentowaniu podobieństw między młodymi Europejczykami oraz zachęcaniu do dyskusji i debat na temat ich związków z UE, jej wartości i fundamentów demokratycznych, w tym dzięki zapewnieniu młodzieży znaczącego głosu w procesie odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19;
  • udziału niedostatecznie reprezentowanych grup młodzieży (np. młodzieży wymagającej szczególnego traktowania znajdującej się w niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej) w polityce, organizacjach młodzieżowych i innych organizacjach społeczeństwa obywatelskiego;
  • nowych sposobów pomagania organizacjom młodzieżowym w radzeniu sobie z pandemią COVID-19 i jej następstwami. Orientacyjnie mogłoby to obejmować m.in. wzmocnienie współpracy między organizacjami młodzieżowymi w kontekście cyfrowym dzięki wykorzystaniu odpowiednich metod uczenia się pozaformalnego i modeli organizacyjnych obejmujących alternatywne metody wymian i wzajemnej pomocy.

Kto może aplikować

  • organizacje pozarządowe (w tym europejskie młodzieżowe organizacje pozarządowe i krajowe rady młodzieżowe) działające w dziedzinie młodzieży;
  • organy publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym.

W przypadku podakcji 1 

Partnerstwo musi obejmować co najmniej 4 partnerów z co najmniej 4 państwami członkowskimi UE i państwami trzecimi stowarzyszonymi z Programem. Co najmniej połowa organizacji uczestniczących w konsorcjach nie powinna była być w ciągu poprzedzających 2 lat beneficjentami funduszy unijnych z programu Erasmus+ w ramach projektów akcji kluczowej 3 – Europejska młodzież razem. 

W przypadku podakcji 2 

Jest skierowana do organizacji, które mogą proponować projekty angażujące co najmniej 5 partnerów z 5 państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem i mających zdolność do mobilizowania osób młodych w ramach partnerstw obejmujących różne państwa i regiony w państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z Programem.

Zasady

Akcja składa się z dwóch części:

  • pierwsza podakcja  jest skierowana do organizacji młodzieżowych działających oddolnie, które chcą utworzyć partnerstwa transgraniczne, tj. takie, które mają nadać ich działaniom wymiar europejski. Celem jest zachęcenie do składania nowych wniosków przez organizacje, które nie mają jeszcze ugruntowanej pozycji na szczeblu europejskim.
  • druga podakcja jest działaniem partnerstw na duża skalę. Jest skierowana do organizacji młodzieżowych, które są w stanie współpracować w ramach partnerstw działających na dużą skalę.

Formalności aplikacyjne

Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. 

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

Wnioski składa się Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) z siedzibą w Brukseli. 

Jedna organizacja może złożyć w terminie tylko jeden wniosek. 

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-YOUTH-2022-YOUTH-TOG-1 i ERASMUS-YOUTH-2022-YOUTH-TOG-2.

Dofinansowanie

Model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych:
PODAKCJA 1 maksymalna kwota dofinansowania - 150 000 EUR.
PODAKCJA 2 Minimalna kwota dofinansowania na projekt wynosi 150 000 EUR, a maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 500 000 EUR.

#Erasmus+ #EuropejskaMłodzieżRazem #Akcja3

stopka strony