Erasmus+ Wirtualne wymiany w szkolnictwie wyższym i wśród młodzieży


Wymiany wirtualne to jeszcze jedna możliwość nawiązania współpracy z młodzieżą z innych krajów. Pod względem filozofii, celów i tematów wymiany wirtualne nie różnią się znacząco od wymian odbywających się w realu. Cel pierwszy to edukacja międzykulturowa: wzajemne poznanie się i zrozumienie, dialog i budowanie relacji ponad granicami i różnicami kulturowymi. Cel drugi to rozwój kompetencji miękkich – w szczególności związanych z pracą w środowisku nowych mediów i budowaniem relacji w grupie na odległość. Tematami wymian mogą być wszelkie zagadnienia wzbudzające zainteresowania – społeczne, gospodarcze, polityczne, kulturowe… 

UWAGA: niniejszy wpis przedstawia terminy aplikowania dla organizacji.

Cel

 • zachęcanie do dialogu międzykulturowego z państwami trzecimi oraz zwiększanie tolerancji dzięki internetowym interakcjom międzyludzkim w oparciu o cyfrowe technologie przyjazne dla młodzieży
 • promowanie wirtualnych wymian jako uzupełnienie mobilności fizycznej w ramach programu Erasmus+, co pozwoli większej liczbie młodych osób korzystać z doświadczeń międzykulturowych i międzynarodowych,
 • propagowanie krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów, w szczególności z internetu i mediów społecznościowych,
 • sprzyjanie rozwojowi umiejętności cyfrowych i miękkich,
 • promowanie – poprzez edukację – postaw obywatelskich oraz wspólnych wartości, którymi są wolność, tolerancja
  i niedyskryminacja,
 • wzmocnienie wymiaru młodzieżowego w stosunkach UE z krajami trzecimi.

Zasady

Projekty mogą obejmować szeroki zakres działań online w zakresie:

 • dyskusje online młodych z organizacji młodzieżowych,
 • szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą a także dla nauczycieli/pracowników akademickich,
 • dyskusje pomiędzy studentami,
 • szkolenie profesorów/pracowników uniwersyteckich pragnących rozwijać projekt w zakresie wirtualnej wymiany
  z kolegami i koleżankami z innych krajów,
 • interaktywne otwarte kursy online obejmujące tradycyjne materiały kursowe, takie jak nagrania z wykładów, materiały do czytania i zestawy zagadnień do rozwiązania.

Wymiany mogą przyciągnąć uczestników obu sektorów – Młodzieży (13- 30 lat) poprzez wymiany i Szkolnictwa Wyższego w formie kursów. Spotkania online odbywają się zawsze w małych grupach i zawsze moderowane są przez przeszkoloną osobę wspomagającą proces kształcenia. Działania skierowane są do osób z państw członkowskich UE, państw trzecich stowarzyszonych z Programem lub państw trzecich niestowarzyszonych z Programem.

Kto może aplikować

 • organizacje młodzieżowe,
 • instytucje szkolnictwa wyższego,
 • organizacje publiczne lub prywatne prowadzące działalność w dziedzinie szkolnictwa wyższego lub młodzieży (kształcenie pozaformalne).

Wnioski muszą zostać złożone przez konsorcjum składające się z co najmniej 4 organizacji.

Działania muszą być realizowane w krajach organizacji uczestniczących, a projekty trwają 3 lata.

Państwa uczestniczące w programie:

 • 27 krajów członkowskich UE,
 • kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
 • kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
 • kraje partnerskie (tzw. państwa trzecie niestowarzyszone z Programem).

Formalności aplikacyjne

Wnioski składa się do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury EACEA za pośrednictwem portalu Funding & tenders Opportunities.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na tej stronie.

Dofinansowanie

W tej akcji stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Jednorazowa kwota ryczałtowa zostanie określona dla każdej dotacji w oparciu o szacunkowy budżet akcji proponowanej przez wnioskodawcę.  Kwota ta zostanie ustalona na podstawie szacunkowego budżetu projektu, wyniku oceny i stopy finansowania w wysokości 95%.

Kwota dotacji UE na projekt będzie wynosić maksymalnie 500 000 EUR, przy czym 200 EUR to maksymalna kwota wypłacana organizacji na jednego uczestnika (tj. projekt o wartości 500 000 EUR musiałby objąć co najmniej 2 500 uczestników). 

Udzielona dotacja może być niższa niż kwota, o którą wnioskowano

#wirtualnewymiany #spotkaniaonline #edukacjaprzezinternet #wdomuajednakmiędzynarodowo #interaktywnekursy #dyskusjeidebaty #młodzieżistudenci #poznajrówieśników

stopka strony