Erasmus+ Jean Monnet w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Nauczanie i badania


W ramach działania „Jean Monnet” w dziedzinie kształcenia wyższego wspiera się nauczanie i badania w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej na całym świecie.

Cele akcji

Nauczanie i badania w ramach działań „Jean Monnet” mają na celu:

  • propagowanie doskonałości w nauczaniu i badaniach w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej na całym świecie;
  • promowanie dialogu między światem akademickim a społeczeństwem, w tym lokalnymi, regionalnymi, państwowymi i unijnymi decydentami, urzędnikami służby cywilnej, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicielami poszczególnych poziomów szkolnictwa i mediów;
  • pozyskiwanie wiedzy i informacji pomocnych w kształtowaniu polityki UE i wzmocnieniu jej roli w Europie i w zglobalizowanym świecie;
  • dotarcie do ogółu społeczeństwa i upowszechnianie wiedzy o UE szerokim grupom społecznym (spoza świata akademickiego i specjalistycznych kręgów), przybliżając UE zwykłym ludziom.

Rodzaje działań:
Nauczanie i badania „Jean Monnet” muszą przyjąć jedną z następujących postaci: 

  1. Moduły, czyli krótkie programy nauczania lub kursy o Unii Europejskiej prowadzone w instytucjach szkolnictwa wyższego. Mogą to być moduły wprowadzające, kursy skoncentrowane na określonych dyscyplinach lub ich aspektach albo programy interdyscyplinarne. Program musi zostać rozplanowany na trzy lata, w każdy roku powinien mieć wymiar co najmniej 40 godzin.
  2. Katedry, czyli stanowiska dla nauczycieli akademickich specjalizujących się w studiach europejskich. Katedrę obejmuje jeden nauczyciel akademicki, który jest zobowiązany do poprowadzenia co najmniej 90 godzin dydaktycznych w roku akademickim.
  3. Centra doskonałości, czyli ośrodki kompetencji i wiedzy o Unii Europejskiej. Oprócz działalności badawczej centra te docierają ze swoją ofertą do studentów wydziałów, które nie zajmują się tematyką Unii Europejskiej, a także do decydentów, urzędników, organizacji działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i do ogółu społeczeństwa.

Kto może złożyć wniosek?
Wnioskodawcy muszą być instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w krajach Programu.
Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszone z Programem muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).

Dopuszczalne są wyłącznie wnioski składane przez pojedynczych wnioskodawców (jedynych beneficjentów).

Czas trwania projektu
3 lata. 

Dofinansowanie
Nie może być większe niż 75% kosztów całkowitych. Maksymalne kwoty dla poszczególnych typów działań to:

  • moduły: 30 tys. euro,
  • katedry: 50 tys. euro,
  • centra doskonałości: 100 tys. euro.

Dofinansowanie ma formę kwot ryczałtowych, które mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych, podróży i utrzymania, zakup sprzętu, tłumaczeń i publikacji. Ponadto wysokość dofinansowana jest uzależniona od liczby godzin dydaktycznych oraz stawek obowiązujących w danym państwie. Pod tym względem państwa podzielone są na grupy. Polska znajduje się w tej samej grupie finansowania co Węgry, Litwa, Czechy, Słowacja i Estonia.

Gdzie należy złożyć wniosek?
Wnioski składa się do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury EACEA za pośrednictwem portalu Funding & tenders Opportunities.

Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

#aktywność #demokracja #media #studenci

stopka strony