Erasmus+ Jean Monnet: inicjatywy dotyczące zdobywania wiedzy o UE


Wsparcie dla szkół lub instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego na organizację działań umożliwiających rozwijanie nowych umiejętności, nauczanie i angażowanie się w sprawy UE, wzmacnianie wiedzy poprzez lepsze zrozumienie funkcjonowania UE.

Cele
Akcja ma przede wszystkim na celu wprowadzenie tematyki unijnej do kultury kształcenia w szkołach oraz instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego, a także przyczynienie się do wzmocnienia tożsamości europejskiej i aktywnej postawy obywatelskiej wśród uczniów i nauczycieli.

Zasady
Szkoły i placówki kształcenia i szkolenia zawodowego mogą ubiegać się o dofinansowanie następujących działań:

  • wzmocnienie potencjału nauczycieli mające na celu doskonalenie metodologii nauczania o Unii Europejskiej oraz przybliżania uczniom faktów związanych z UE;
  • pogłębienie wiedzy na temat UE w szkołach;
  • pobudzenie zainteresowania UE i zwiększenie uczestnictwa uczniów w procesie demokratycznym;
  • poprawa efektów uczenia się o zagadnieniach związanych z UE.

Kto może złożyć wniosek?
Szkoła lub instytucja kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4). 

Dopuszczalne są wyłącznie wnioski składane przez pojedynczych wnioskodawców (jedynych
beneficjentów).

Wnioskodawcy muszą być ustanowione w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim
stowarzyszonym z Programem.

Czas trwania projektu:
3 lata

Finansowanie:
W tej akcji stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Ten system finansowania pozwoli skoncentrować się na rezultatach, a nie na wkładach, kładąc tym samym nacisk na jakość i poziom osiągania wymiernych celów. 

Maksymalna kwota dofinansowania UE na projekt wynosi 30 000 EUR.
Zryczałtowane wkłady będą obejmować koszty osobowe, koszty podróży i utrzymania, koszty sprzętu i podwykonawstwa, jak również inne koszty (rozpowszechnianie informacji, publikowanie, tłumaczenia).

Obowiązują stawki ryczałtowe odpowiadające liczbie zaplanowanych zajęć.  Stawek jest pięć. Najniższa to 13,5 tys. euro za 120–150 godzin dydaktycznych przeprowadzonych w ciągu 3 lat. Najwyższa: 26 tys. euro za przeprowadzenie minimum 241 godzin dydaktycznych w ciągu 3 lat.

Gdzie należy złożyć wniosek?
Wnioski składa się do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury EACEA za pośrednictwem portalu Funding & tenders Opportunities.

Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

stopka strony