Erasmus+ Jean Monnet: inicjatywy dotyczące zdobywania wiedzy o UE


Działanie kierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych, średnich oraz zawodowych, którzy chcieliby przekazywać swoim uczniom wiedzę na temat Unii Europejskiej. Do wyboru są różne formy takiego nauczania (m.in. w ramach jednego lub kilku istniejących przedmiotów, kursów uzupełniających, seminariów, wizyt studyjnych itd.).

Cele
Akcja ma przede wszystkim na celu wprowadzenie tematyki unijnej do kultury kształcenia w szkołach oraz instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego, a także przyczynienie się do wzmocnienia tożsamości europejskiej i aktywnej postawy obywatelskiej wśród uczniów i nauczycieli.

Zasady
Inicjatywy muszą mieć co najmniej jedną z poniższych form:
- nauczanie o kwestiach dotyczących UE oficjalnie włączone w programy nauczania;
- doświadczenia edukacyjne w zakresie zagadnień związanych UE stanowiące uzupełnienie istniejących kursów: uczenie się oparte na współpracy, współnauczanie, uwzględnienie w innych przedmiotach;
- seminaria pozaprogramowe, wizyty studyjne, inne rodzaje doświadczeń związanych z UE z udziałem innych organizacji.

Kto może złożyć wniosek?
Szkoła lub instytucja kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4). 

Dopuszczalne są wyłącznie wnioski składane przez pojedynczych wnioskodawców.

Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.

Czas trwania projektu:
3 lata

Finansowanie:
Maksymalna kwota dofinansowania UE na projekt wynosi 35 000 EUR.

W tej akcji stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Zryczałtowane wkłady będą obejmować koszty osobowe, koszty podróży i utrzymania, koszty sprzętu i podwykonawstwa, jak również inne koszty (rozpowszechnianie informacji, publikowanie, tłumaczenia).

Obowiązują stawki ryczałtowe odpowiadające liczbie zaplanowanych zajęć.  Stawek jest pięć. Najniższa za 120–150 godzin dydaktycznych a najwyższa za przeprowadzenie minimum 241 godzin (w ciągu 3 lat).

Gdzie należy złożyć wniosek?
Wnioski składa się do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury EACEA za pośrednictwem portalu Funding & tenders Opportunities.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

stopka strony