Granty -

Program UE dla zdrowia 2021–2027

Wizja zdrowszej Unii Europejskiej


Ten nowy program będzie miał zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, aby UE pozostała najzdrowszym regionem na świecie, dysponowała wszystkimi możliwymi narzędziami umożliwiającymi stawienie czoła wyzwaniom zdrowotnym na poziomie krajowym i unijnym oraz była przygotowana na nowe, pojawiające się zagrożenia zdrowia, które mogą zagrozić ludności UE.

Cel

Europa musi nadać wyższy priorytet zdrowiu, posiadać systemy opieki zdrowotnej gotowe do zapewnienia nowoczesnej opieki oraz przygotować się na wypadek epidemii i innych nieprzewidzianych zagrożeń zdrowia zgodnie z Międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi. Chociaż ogólne ramy gotowości, wczesnego ostrzegania i reagowania funkcjonują już to w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia, COVID-19 wykazał, że konieczne jest znaczne zwiększenie zdolności UE do skutecznego reagowania na tak poważne zagrożenia zdrowia. Program UE dla zdrowia, będzie kluczowym instrumentem umożliwiającym realizację tego celu.

Program ma cztery cele ogólne, w ramach których wyznaczono dziesięć celów szczegółowych.

 1. Poprawa i wspieranie zdrowia w Unii
  • profilaktyka chorób i promocja zdrowia
  • międzynarodowe inicjatywy w dziedzinie zdrowia i współpraca międzynarodowa
 2. Zwalczanie transgranicznych zagrożeń dla zdrowia
  • zapobieganie, gotowość i reagowanie na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia
  • uzupełnianie krajowych zapasów podstawowych produktów niezbędnych w sytuacji kryzysowej
  • utworzenie rezerwy personelu medycznego, personelu opieki zdrowotnej i personelu pomocniczego
 3. Poprawa jakości produktów leczniczych, wyrobów medycznych i niezbędnych w sytuacji kryzysowej
  • zapewnienie przystępnych cenowo produktów leczniczych, wyrobów medycznych i niezbędnych w sytuacji kryzysowej
 4. Wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej, ich odporności i zasobooszczędności
  • ulepszenie danych dotyczących zdrowia, narzędzi i usług cyfrowych, transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej
  • ulepszenie dostępu do opieki zdrowotnej
  • opracowywanie i wdrażanie przepisów UE w dziedzinie zdrowia oraz podejmowanie decyzji w oparciu o dowody
  • zintegrowane działania krajowych systemów opieki zdrowotnej

Priorytety w dziedzinie zdrowia:

Przyspieszymy również prace nad pilnymi priorytetami w dziedzinie zdrowia, takimi jak cyfryzacja, zmniejszenie liczby zakażeń opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz poprawa wskaźnika szczepień.

UE zamierza dalej rozwijać udane inicjatywy, takie jak europejskie sieci referencyjne ds. chorób rzadkich, oraz kontynuować współpracę międzynarodową w zakresie globalnych zagrożeń i wyzwań.

Kto może aplikować

- jednostki władzy publicznej, 
- jednostki sektora publicznego, w szczególności instytuty badawcze i ośrodki działające na rzecz zdrowia, 
- szkoły wyższe,
- organizacje pozarządowe
- firmy (na określonych zasadach).

Dofinansowanie

Dotacje mogą być wykorzystywane w połączeniu ze środkami finansowymi pochodzącymi z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z krajowych banków prorozwojowych lub z innych instytucji finansowania rozwoju lub publicznych instytucji finansowych, a także w połączeniu z finansowaniem od instytucji finansowych sektora prywatnego i inwestorów z sektora publicznego lub z sektora prywatnego, w tym poprzez partnerstwa publiczno-publiczne lub publiczno-prywatne.

Dotacje wypłacane przez Unię nie przekraczają 60 % kosztów kwalifikowalnych działania związanego z celem Programu lub funkcjonowania organizacji pozarządowej. W przypadkach wyjątkowej użyteczności wkład Unii może wynieść do 80 % kosztów kwalifikowalnych. Działania mające wyraźną unijną wartość dodaną są uznawane za mające wyjątkową użyteczność, między innymi, gdy:

 • co najmniej 30 % budżetu proponowanego działania jest przeznaczone dla państw członkowskich o dochodzie narodowym brutto na jednego mieszkańca niższym niż 90 % średniej wartości w Unii,
 • w działaniu uczestniczą podmioty z co najmniej 14 uczestniczących państw członkowskich, z których co najmniej cztery są państwami o dochodzie narodowym brutto na jednego mieszkańca niższym niż 90 % średniej wartości w Unii.

Budżet

Pula środków finansowych na realizację Programu na lata 2021–2027 wynosi 10 397 614 000 EUR.

Kwoty mogą być wykorzystane również na pomoc techniczną i administracyjną w ramach realizacji Programu, taką jak działania przygotowawcze, monitorowanie, kontrola, audyt i ocena, w tym na instytucjonalne systemy informatyczne w podziale:

 • co najmniej 20 % kwot rezerwuje się na promocję zdrowia i działania w zakresie profilaktyki chorób,
 • najwyżej 12,5 % kwot rezerwuje się na zamówienia uzupełniające krajowe zapasy podstawowych produktów istotnych w kontekście kryzysu na poziomie Unii,
 • najwyżej 12,5 % kwot rezerwuje się na wsparcie globalnych zobowiązań i inicjatyw w dziedzinie zdrowia,
 • najwyżej 8 % kwot rezerwuje się na pokrycie wydatków administracyjnych.

Dodatkowe informacje

Sposób finansowania dostępnego dla każdego działania określa się co roku w planie pracy. O ile nie wskazano inaczej, podstawową zasadą jest współfinansowanie (joint funding), przy czym dotacje Komisji pokrywają pewien procent całkowitych kosztów.
Wszystkie informacje na temat uczestnictwa w programie, wraz z dostępnymi mechanizmami finansowania są dostępne na stronie Komisji Europejskiej.

Więcej informacji o programie oraz Rozporządzenie PE i Rady o ustanowieniu programu.

Szczegółowe informacje można też uzyskać w krajowym punkcie kontaktowym

#zdrowie #pandemia #wsparcieUE #walkazCovid #ProgramUEdlazdrowia

stopka strony