Europejska Fundacja Młodzieży (EYF) - granty na międzynarodowe działania


Granty na międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe.

Najbliższy termin składania wniosków na projekty pilotażowe mija 15 maja 2024 r., a termin składania wniosków na działania międzynarodowe EYF i roczne plany pracy mija 1 października 2024 r.

Celem programu jest dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności.

Europejska Fundacja Młodzieży (European Youth Foundation, EYF) została powołana przez Radę Europy. Stymuluje współpracę pomiędzy młodzieżą w Europie poprzez udzielanie wsparcia finansowego działaniom młodzieżowym.

EYF wspiera organizacje pozarządowe (NGO), ich sieci lub inne NGO działające na rzecz młodzieży w dziedzinach istotnych z punktu widzenia polityki młodzieżowej Rady Europy, a są to m.in:

· działania edukacyjne, społeczne, kulturalne i humanitarne o charakterze europejskim;
· działania mające na celu utrzymanie pokoju i umocnienie/zacieśnienie współpracy w Europie;
· działania promujące bliższą współpracę i lepsze zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi w Europie, w szczególności poprzez wspieranie i rozwój wymiany informacji;
· działania mające na celu stymulowanie wzajemnej pomocy w zakresie działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych w Europie i w krajach rozwijających się;
· studia, badania i dokumentacja dotyczące młodzieży.

Ponadto aby uzyskać wsparcie EYF, konieczne jest, aby projekty były zgodne z wartościami i działaniami Rady Europy oraz Priorytetami Sektora Młodzieży:
1. Rozwój pluralistycznej demokracji;
2. Dostęp młodych ludzi do ich praw;
3. Koegzystencja w pokojowych i inkluzywnych społeczeństwach;
4. Praca z młodzieżą.

Kategorie działań wspieranych przez EYF:

A. Działalność międzynarodowa – spotkania młodzieży oraz liderów młodzieżowych mające na celu promocję aktywności młodzieży w międzynarodowym środowisku. EYF pokryje maksymalnie dwie trzecie całkowitego kosztu przedsięwzięcia. Maksymalna kwota: 25 000 euro.

B. Roczny plan pracy – zawierający działania na następny rok, które przyczynią się do osiągnięcia określonego celu: międzynarodowe aktywności, działania pilotażowe, a także publikacje (wraz z rozwojem strony internetowej). Te aktywności miałby na celu wsparcie strategii harmonogramu działań organizacji w kilkuletniej perspektywie. Maksymalna kwota grantu: 60 000 euro.

C.  Dwuletni grant strukturalny – EYF może przyznać na dwa kolejne lata grant na sfinansowanie części ogólnych kosztów administracyjnych międzynarodowych pozarządowych organizacji młodzieżowych i sieci zaangażowanych w działalność na poziomie europejskim. Maksymalna kwota grantu: 30 000 euro/rocznie.

D. Granty na wsparcie Ukrainy – organizacje młodzieżowe na Ukrainie lub organizacje młodzieżowe pracujące z młodzieżą z Ukrainy w państwach członkowskich Rady Europy mogą składać wnioski w ramach niniejszego specjalnego naboru. Działania muszą być skierowane do młodzieży z Ukrainy dotkniętej wojną, wspierać ją i angażować. Projekty można składać w dowolnym momencie do wyczerpania środków. Maksymalna kwota grantu: 15 000 euro.

E. Projekt pilotażowy – jest odpowiedzią na konkretny problem danej społeczności. Jest ściśle dostosowany do realiów lokalnych. Maksymalna kwota grantu: 15 000 euro.

Uprawnieni wnioskodawcy
Wnioskodawcy muszą reprezentować:
– międzynarodową młodzieżową organizację pozarządową lub sieć;
– krajową lub lokalną/regionalną pozarządową organizację młodzieżową lub sieć;
– struktury pozarządowe zaangażowane w działalność młodzieżową w krajach członkowskich Rady Europy.

Terminy przesyłania wniosków:

Terminy działań międzynarodowych EYF i roczne plany pracy na kolejny rok to:    

  • 1 kwietnia (północ CET)
  • 1 października (północ CET)

Terminy działań pilotażowych wspieranych przez EYF rozpoczynających się w 2024 r. to:    

  • 15 stycznia 2024 r.
  • 15 maja 2024 r.

Wszystkie projekty muszą rozpocząć się w 2024 r. Projekt musi rozpocząć się co najmniej 3 miesiące po terminie składania wniosków

Aplikacja odbywa się online i wymaga wcześniejszej rejestracji. 

 

#aktywność #fundusze #współpraca #młodzież #organizacje #osoby

stopka strony