Fundacja Sorosa - programy


Programy grantowe wspierające tworzenie społeczeństw otwartych, przyznawane w różnych dziedzinach.

Fundacja Sorosa jest siecią 29 niezależnych fundacji działających w następujących regionach Afryka, Azja, Europa Środkowo-Wschodnia, Środkowa Euroazja, Ameryka Łacińska i Karaiby, Rosja, Ukraina i Białoruś, Europa Południowo-Wschodnia, Turcja i Bliski Wschód, Stany Zjednoczone.

Ogólnym celem działania tych fundacji jest tworzenie w tych krajach “społeczeństw otwartych”, polegających na zasadzie poszanowania prawa, demokratycznie wybranym rządzie, zróżnicowanym społeczeństwie obywatelskim, poszanowaniu praw mniejszości oraz gospodarce wolnorynkowej.

Organizacje te oferują wsparcie na realizacje programów w następujących dziedzinach: edukacja, szkolnictwo wyższe, media i komunikacja, społeczeństwo obywatelskie, środowisko naturalne, nauka i medycyna, kultura i sztuka, restrukturyzacja ekonomiczna i reformy prawne. Wspierane były na przykład następujące programy: restrukturyzacja sektora edukacji, biznesu i administracji, kursy języka angielskiego, wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, granty dla studentów z Europy Środkowej i Wschodniej umożliwiające im studiowanie w krajach UE, seminaria, media niezależne, itp.

Fundacje narodowe są organizacjami pozarządowymi i posiadają własne budżety, programy i priorytety. Większość z nich jedynie przyznaje granty organizacjom lokalnym i osobom indywidualnym na realizację ich projektów w kraju. Wsparcie finansowe może być również udzielane organizacjom zagranicznym współpracującym z grupami lokalnymi w charakterze partnerów przy realizacji inicjatyw dotyczących lokalnych zagadnień i problemów.

Działania Fundacji adresowane są do studentów, profesorów, badaczy, uczniów, nauczycieli, organizacji pozarządowych, mniejszości narodowych, mediów działających w lub wywodzących się z Afryki, Azji, Europy Środkowo-Wschodniej, Środkowej Euroazji, Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Rosji, Ukrainy i Białorusi, Europy Południowo-Wschodniej, Turcji i Bliskiego Wschodu, Stanów Zjednoczonych.

W sprawie terminów i procedur składania wniosków skontaktuj się z odpowiednimi biurami Fundacji w twoim kraju. Ich spis znajduje się na stronie internetowej organizatora.

#aktywność #demokracja #prawa #media #ngo #studenci #nauczyciele #osoby

stopka strony