Fundusz Kultury Solidarności - Ukraina, edycja specjalna


Fundusz Kultury Solidarności został pierwotnie utworzony jako mechanizm wsparcia europejskich inicjatyw kulturalnych w dobie pandemii.  Wojna na Ukrainie nabrała nowego znaczenia dla misji Funduszu i dofinansowuje pilne działania europejskie i kulturalne ważne dla narodu i kultury ukraińskiej.

Działania:

krótko- lub średnioterminowe europejskie inicjatywy kulturalne w następujących trzech obszarach:

 • dezinformacja, dezinformacja, bańki filtrów propagandowych, fałszywe wiadomości, trwająca wojna „infodemia” poprzez wspieranie niezależnych, alternatywnych i zaufanych europejskich (cyfrowych) mediów;
 • zapewnienie i pielęgnowanie bezpiecznych przestrzeni kulturowych dla osób uciekających z domów i szukających schronienia na emigracji lub na Ukrainie;
 • przeciwdziałanie siłom fragmentacji poprzez artystyczne i kulturowe wyrażenia, które dają nadzieję na przetrwanie trudnych realiów wojny i działanie na rzecz pokojowej przyszłości Ukrainy i Europy.

Ogólne kryteria kwalifikowalności:

 • wnioski należy składać w języku angielskim i zawierać pełny budżet;
 • wnioskodawcy muszą mieć ukończone 18 lat;
 • wnioskodawcy mogą reprezentować sektor prywatny, publiczny lub obywatelski;
 • Fundusz Kultura Solidarności jest otwarty dla osób (m.in. artystów, aktywistów, freelancerów), kolektywów (w tym grup i sieci wolontariuszy) oraz wszelkich form prawnych organizacji (organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa prywatne, spółdzielnie) działających w sektorze kreatywnym lub wszelkie inne dziedziny zawodowe i sektory społeczeństwa, w tym edukację i akademię, opiekę zdrowotną i społeczną, ochronę środowiska, prawa człowieka, przedsiębiorczość społeczną, rozwój obszarów wiejskich itp.
 • wnioskodawcy mogą mieć siedzibę w dowolnym miejscu na świecie, ale ich propozycja działania musi przyczyniać się do ogólnego ukierunkowania Funduszu.

Dotacje dostępne w trzech kwotach:

 • Mały: do 5.000 €
 • Średni: 5.000 – 20.000
 • Duży: 20 000 € – 40 000

Kryteria wyboru:

 • związek z ogólnym tematem Funduszu i celami tego wydania specjalnego;
 • pilność, wykonalność i potencjał wdrożeniowy;
 • wpływ na poruszany problem i społeczności zaangażowane na Ukrainie, ale także w innych częściach Europy.

Pełny harmonogram proponowanych działań może wynosić do 12 miesięcy.

Aby złożyć wniosek, wypełnij formularz online.

Wnioski są przetwarzane w sposób ciągły i są stale oceniane przez zespół ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych z różnych środowisk kulturowych, zawodowych i geograficznych, w tym z Ukrainy i innych krajów Europy Wschodniej. Ze względu na bardzo dużą liczbę napływających wniosków i propozycji ocena wniosku będzie następować w ciągu 4 do 5 tygodni od daty otrzymania.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres mailowy: cos@culturalfoundation.eu

Treść ogłoszenia o konkursie.

#funduszkulturysolidarnosci #kultura #granty #konkurs #kulturaukrainy

stopka strony