Granty -

Fundusz Stypendialny Rafał Brzoska Foundation


Fundusz realizuje swoją misję przez wspieranie młodych ludzi z wyjątkowymi talentami, aspiracjami, pomysłami i osiągnięciami. Aby zapewnić im optymalne warunki do rozwoju – w Polsce i na świecie. Fundusz będzie ich wspierał merytorycznie, rozwojowo i finansowo przez ufundowanie Stypendiów. Ze szczególną troską Fundusz będzie traktował dzieci i młodzież pochodzącą ze środowisk z ograniczonymi możliwościami rozwoju lub będącą w trudnej sytuacji ekonomicznej, społecznej lub z doświadczeniem uchodźczym. 

Zasady

Organizatorzy szukają ludzi z pasją i chęcią do dalszej nauki. Każda osoba będzie oceniana według tych samych kryteriów:

Zdolności

Podopieczni Funduszu powinni być ambitni i otwarci na poszerzanie swoich horyzontów. Dodatkowym plusem będą pierwsze osiągnięcia w wybranej dziedzinie lub aktywności: sukcesy w konkursach, olimpiadach, opublikowane prace, wystawy, prototypy produktów, projekty wdrożeniowe, pomysły na wynalazki, biznes plany…

Własna wizja 

Ważna jest wizja i pomysł na siebie, ale także na swoje przedsięwzięcia i innowacje (w tym społeczne) w różnych dziedzinach życia. Energia do działania i gotowość do dalszego rozwoju oraz plan.

Pozytywny wpływ na otoczenie

Działania stypendystów powinny wywierać pozytywny wpływ na świat, ludzi i środowisko naturalne, które teraz i w przyszłości będą miały efekty w polepszaniu dobrostanu życia na Ziemi.

Sytuacja rodzinna lub ekonomiczna

Wspierani będą ci, którzy mają mniejsze możliwości rozwoju z powodów od nich niezależnych.

Dziedziny, w których będą rozpatrywane aplikacje i udzielane Stypendia obejmują: 

 • nauki ścisłe, przyrodnicze i medyczne,
 • nauki humanistyczne,
 • sztukę,
 • przedsiębiorczość/ działalność społeczną.

Kandydat może zgłosić się tylko w ramach jednej dziedziny.

Kto może aplikować

O przyznanie Stypendium mogą się ubiegać osoby, które spełnią łącznie następujące kryteria:

 • w ostatnim dniu terminu składania aplikacji rekrutacyjnej (10 maja 2024 roku) będą miały ukończone 13 lat, ale nie będą miały ukończonego 25. roku życia;
 • posiadają wyjątkowe zdolności i osiągnięcia w wybranej dziedzinie;
 • mają jasną wizję własnego rozwoju lub pomysłu/ przedsięwzięcia oraz są świadome,
  jakiego rodzaju wsparcia potrzebują, aby się dynamicznie rozwijać;
 • mają potencjał do tego, aby swoją postawą i działalnością wywierać pozytywny wpływ na świat, ludzi i środowisko naturalne;
 • pochodzą ze środowisk o mniejszych możliwościach rozwoju lub są w trudnej sytuacji ekonomicznej, społecznej lub z doświadczeniem uchodźczym.

Formalności aplikacyjne

Pierwszy etap konkursu wymaga wypełnienia i złożenia formularza aplikacyjnego on-line za pośrednictwem strony www.rafalbrzoskafoundation.org 

Na podstawie oceny wszystkich zgłoszeń, zostanie sporządzona lista rankingowa, zawierająca maksymalnie 25 kandydatów, począwszy od osób z najwyższą liczbą punktów. Te osoby zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu.

Drugi etap Konkursu wymaga od osób zakwalifikowanych odbycia indywidualnego spotkania z Kapitułą - z preferencją na spotkanie osobiste w Warszawie. W wyjątkowym przypadku spotkanie będzie się mogło odbyć w formie zdalnej.

Dofinansowanie

a) wsparcie finansowe – w zależności od indywidualnej sytuacji stypendysty i wybranej drogi rozwoju, możliwe będzie otrzymanie odpowiedniego wsparcia finansowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nauką i rozwojem, m.in. 

 • czesnego,
 • innych opłat związanych z nauką/ studiami,
 • zakwaterowania,
 • kosztów dojazdu do szkoły, iv. podręczników, narzędzi pracy,
 • kursów specjalistycznych/ konferencji/plenerów.

b) mentoring – indywidualna praca z wybranym ekspertem zaproponowanym przez Fundację w zależności od potrzeb stypendysty. Mentorami będą osoby doświadczone w swoich dziedzinach, uznani specjaliści i autorytety. 

c) spotkania z Fundatorem – indywidualne, regularne inspiracyjne spotkania z Rafałem Brzoską. 

d) wsparcie psychologiczne – zespół psychologów będzie wspierał stypendystów na bieżąco w zależności od indywidualnych potrzeb.

e) języki obce - zajęcia dodatkowe z języka angielskiego lub innego oraz przygotowanie do egzaminów językowych. 

f) przedsiębiorczość i innowacyjność – doskonalenie umiejętności przedstawiania swoich pomysłów i uzyskiwanie wsparcia/finansowania, komercjalizacja pomysłów, współpraca z biznesem i organizacjami społecznymi (NGO).

Więcej informacji

#funduszstypenidalny #rafałbrzoska

stopka strony