Generacja V4 (Fundusze Wyszehradzkie)


Międzynarodowe projekty wymian młodzieży w wieku 12 - 30 lat, które w swoich działaniach muszą zawierać elementy integracji, nauki, współpracy i dobrego sąsiedztwa.

Zasady

Projekt powinien obejmować mobilność młodych ludzi z co najmniej dwóch krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska , Czechy, Słowacja, Węgry). Może również zakładać współpracę z państwami sąsiadującymi z Polską - Austrią, Niemcami oraz Ukrainą. W ramach projektu należy zrealizować co najmniej:

 • jedno wspólne wydarzenie z udziałem obu/wszystkich stron;
 • jedną wspólną prezentację dla społeczności lokalnej (np. plakaty, eseje, blogi, spoty wideo itp.).

Ponadto należy wybrać jeden z 6 obszarów tematycznych „Generacja V4” lub stworzyć własny:

 1. Zrównoważony rozwój i odporność
  Podnoszenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju oraz utraty bioróżnorodności; zwiększanie odporności na zmiany klimatu, wymiana know-how, projekty ekologiczne itp.
 2. Dziedzictwo i pamięć
  Wspólna historia i wspólna przyszłość, m.in. nauczanie/uczenie się wspólnej historii, zbieranie relacji świadków i projekty historii mówionej, przedstawianie historii lokalnej w kontekście regionalnym, promowanie (wspólnych) rocznic lub interesujących zabytków (przystąpienie do UE, rocznice 1956/1968).
 3. Zdrowie i aktywny styl życia
  Sport i inne aktywności sprzyjające aktywnemu trybowi życia, promocja zdrowej diety oraz zajęcia na rzecz dobrego samopoczucia oraz zdrowia fizycznego i psychicznego.
 4. Sztuka i kultura
  Wspólne tworzenie nowych spektakli, wymiana kulturalna w dziedzinie teatru, filmu, muzyki, literatury, tradycyjnego rzemiosła itp.
 5. Wartości demokratyczne i cnoty obywatelskie
  Wzmacnianie zainteresowania i udziału w procesach demokratycznych, zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra, ułatwianie dialogu na temat praw człowieka, debaty, parlamenty studenckie, zaangażowanie w życie społeczności i wolontariat.
 6. Kompetencje praktyczne i przedsiębiorczość
  Wspieranie praktycznych wymian między szkołami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz między szkołami a przedsiębiorstwami oraz umożliwianie krótkoterminowych staży i szkoleń przy jednoczesnym wspieraniu ducha przedsiębiorczości i doskonaleniu konkretnych umiejętności.

Kto może aplikować

Każdy podmiot prawny zarejestrowany w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Dofinansowanie

Preferowane są wnioski projektowe o budżetach do 10 000 euro.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji znajduje się na stronie programu.  Należy zapoznać się z poszczególnymi zakładkami: cele, założenia, warunki, jak aplikować. Opisana jest procedura aplikacyjna zakładająca najpierw złożenie z partnerami planu projektu. Po zapoznaniu się z fiszkami grantodawca wysyła informację do wybranych podmiotów prośbę o wypełnienie i przesłanie formularza aplikacyjnego. Po decyzji o dofinansowaniu podpisywana jest umowa finansowa.  

Kontakt do siedziby Funduszu Wyszehradzkiego.

#granty #funduszwyszehradzki #wymianymłodzieżowe

stopka strony