Go4Poland


Projekt Fundacji GPW kierowany do polskich studentów i polskich absolwentów zagranicznych uczelni wyższych oraz stypendystów Programu im. Gen. Wł. Andersa, który ma na celu zachęcenie ich do budowania swojej kariery w przedsiębiorstwach/instytucjach działających na terenie Polski lub w administracji publicznej. 

CEL

Celem Programu jest zagospodarowanie potencjału polskich studentów i polskich absolwentów zagranicznych uczelni oraz studentów pochodzących z Polonii poprzez umożliwienie odbycia stażu pracy w wiodących polskich przedsiębiorstwach/instytucjach i administracji publicznej. Dodatkowo program umożliwia udział w warsztatach partnerskich, mentoringu, Letniej Szkole Go4Poland oraz w konferencji „Twoja kariera – kierunek Polska!”.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ

Polski student lub polski absolwent uczelni zagranicznej (do 26 lat), który na uczelni wyższej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej studiował nie krócej niż pół roku akademickiego. W programie mogą uczestniczyć także polscy studenci wywodzący się z Polonii. W przypadku studentów uczelni zagranicznych, warunkiem koniecznym jest odbycie studiów na uczelni zagranicznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Studia w systemie konkordatowym (tj. uzyskanie dyplomu zagranicznej uczelni po studiach odbywających się w Rzeczypospolitej Polskiej) nie kwalifikują się do Programu.

ZASADY

Harmonogram:

  • 1 marca: rusza 8. edycja Go4Poland
  • 3 kwietnia: początek naboru do programu mentorskiego
  • 22 maja - 9 czerwca: rekrutacja do letniej Szkoły Go4Poland
  • Od czerwca do września: letnie staże
  • 2 - 8 września: Letnia Szkoła Go4Poland
  • 8 września: konferencja podsumowująca i zakończenie letniej szkoły.

W trakcie składania aplikacji kandydat ma możliwość zaznaczenia czy w ramach uczestnictwa w Programie jest zainteresowany mentoringiem. Po złożeniu aplikacji, Laureaci mogą dokonywać zapisu na staże oraz na warsztaty i szkołę letnią. Szczegóły w sekcji FORMALNOŚCI APLIKACYJNE. 

 

FORMALNOŚCI APLIKACYJNE

Rejestracja do programu

Kandydat, który chce wziąć udział w Programie powinien zarejestrować się na platformie rejestracji dostępnej na stronie www.go4poland.pl, a następnie uzupełnić wymagane pola i wysłać aplikację oraz udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnianie danych osobowych Fundacji GPW i Partnerom. Po zgłoszeniu aplikacji, Kandydaci otrzymują pocztą elektroniczną potwierdzenie jej złożenia, informację o możliwości dokonywania rejestracji na dostępne Staże oraz informację o rozpoczęciu procesu analizy. 

 

Rejestracja na staże

Po złożeniu aplikacji, Laureaci mogą dokonywać zapisu na Staże w określonym terminie, tj. w czasie trwania zapisów na Staże. Laureaci mogą aplikować na dowolną liczbę Staży. Po zamknięciu zapisów dopisanie się nie będzie możliwe. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie II tury rekrutacji spośród kandydatów. Złożenie aplikacji na Staż jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Partnera oferującego Staż.

 

Rejestracja na mentoring

W trakcie składania aplikacji kandydat ma możliwość zaznaczenia czy w ramach uczestnictwa w Programie jest zainteresowany mentoringiem. Po wyrażeniu chęci udziału w programie mentorskim kandydat będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu pytania. Mentorzy danej edycji otrzymają listę Laureatów zgłaszających chęć udziału w mentoringu. Z otrzymanych zgłoszeń Mentorzy wyłonią swoich Mentee. Następnie każdy Laureat, który zgłosił chęć udziału w programie zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu, bądź niezakwalifikowaniu do programu mentorskiego.

 

Rejestracja na warsztaty

Laureaci na platformie go4poland.pl mają dostęp do wszystkich ofert Warsztatów, gdzie można dokonać rejestracji na Warsztaty u wybranego przez siebie Partnera. Każdy Laureat może dokonać zapisu w określonym terminie, tj. w czasie trwania rejestracji na Warsztaty do dowolnej liczby Partnerów.

DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie koszty podróży i pobytu, zakwaterowania i inne niewymienione, poniesione w związku z udziałem w Programie, w tym udział w konferencji, Warsztatach i innych związanych z Programem pozostają po stronie, odpowiednio: kandydatów lub Laureatów oraz Partnerów. Fundacja GPW nie prowadzi rezerwacji miejsc hotelowych, biletów lotniczych i innych, ani nie zwraca indywidualnych kosztów poniesionych przez kandydatów lub Laureatów w związku udziałem w Programie. 

#go4poland #staże #mentoring #letniaszkołą #fundacjaGWP

stopka strony