Hello Entrepreneurship


Ruszyła kolejna edycja Programu Hello Entrepreneurship skierowanego do osób z doświadczeniem migracyjnym lub uchodźczym, które już działają lub mają pomysł na działanie na styku biznesu i inicjatyw społecznych. Uczestnicy otrzymają wsparcie merytoryczne i finansowe na realizację swojego pomysłu.

Cel

 • wsparcie 10 inicjatyw biznesowo-społecznych mających pozytywny wpływ społeczny zainicjowanych przez lub przy współudziale osób z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym mieszkających w Polsce. Doświadczenie migracyjne rozumiane jest jako długotrwałą migrację do Polski z innego kraju,
 • budowanie społeczności osób przedsiębiorczych społecznie z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym,
 • pokazywanie, że migranci i migrantki prowadzący biznesy w Polsce przyczyniają się do ogólnego dobrobytu polskiego społeczeństwa.

Zasady

 • wsparcie szkoleniowe – 10 wybranych przez Jury inicjatyw, będzie zaproszonych do udziału w dwudniowym warsztacie w Warszawie lub jej okolicach, którego tematyka będzie dostosowana do potrzeb inicjatyw. Warsztat jest bezpłatny, a koszty w jego udziale (nocleg oraz dojazd) są pokryte przez organizatora. Udział w warsztacie jest warunkiem ubiegania się o wsparcie doradcze oraz finansowe. Jeśli sytuacja pandemiczna nie pozwoli na organizację warsztatu w Warszawie lub jej okolicach, wydarzenie to zostanie zorganizowane w całości w formie zdalnej (online). Udział w całym wydarzeniu online będzie również warunkiem ubiegania się o wsparcie doradcze oraz finansowe,
 • wsparcie doradcze – 10 wybranych przez Jury inicjatyw otrzyma kompleksowe wsparcie w postaci nieodpłatnego doradztwa dopasowanego do potrzeb inicjatywy. Skorzystanie ze wsparcia merytorycznego jest warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe. Jeśli sytuacja pandemiczna nie pozwoli na organizację wsparcia doradczego w trybie normalnym, całe wsparcie będzie organizowane w formie zdalnej (online),
 • nagroda finansowa – 10 wybranych przez Jury inicjatyw, których przedstawiciele i przedstawicielki uczestniczyli w warsztacie w Warszawie i aktywnie wykorzystali wsparcie w postaci nieodpłatnego doradztwa otrzyma nagrodę finansową.

Kto może aplikować

 • osoby z doświadczeniem migracyjnym oraz osoby o statusie uchodźcy, ochrony uzupełniającej i pobytu humanitarnego mieszkające w Polsce, zgłaszające inicjatywę, prowadzące lub nie prowadzące działalności gospodarczej;
 • osoby z doświadczeniem migracyjnym oraz osoby polskiego pochodzenia, a także osoby o statusie uchodźcy, ochrony uzupełniającej i pobytu humanitarnego wspólnie zgłaszające inicjatywę prowadzące lub nie prowadzące działalności gospodarczej;
 • organizacje pozarządowe zgłaszające inicjatywę przygotowaną przez osoby z doświadczeniem migracyjnym oraz osoby o statusie uchodźcy, ochrony uzupełniającej i pobytu humanitarnego mieszkające w Polsce.
 • grupy nieformalne osób z doświadczeniem migracyjnym oraz osób o statusie uchodźcy, ochrony uzupełniającej i pobytu humanitarnego.

Formalności aplikacyjne

 1. Aby wziąć udział w programie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.ashoka.org/pl-pl/program/hello-entrepreneurship
 2. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Dokumentem stwierdzającym chęć udziału w programie jest deklaracja będąca częścią formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.ashoka.org/pl-pl/program/hello-entrepreneurship
 4. Formularz jest ostatecznym wnioskiem i podstawą do dokonania oceny merytorycznej aplikacji.
 5. Formularz należy wypełnić w języku polskim.

Przed aplikowaniem należy zapoznać się z opisem programu.

Dofinansowanie

10 inicjatyw otrzyma nagrodę finansową wypłaconą w złotych polskich w kwocie stanowiącej równowartość 3200 USD.

#helloenterpreneurs #konkurs #wsparcie #migracja #biznes #wsparciefinansowe #wsparciementorskie #HelloEntrepreneurship #Pathways2Progress #CitiVolunteers

stopka strony