Przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej


Program współpracy pomiędzy Polską a Węgrami wspierający wymiany młodzieżowe, organizację wydarzeń, projektów. 

Zasady

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. W przypadku złożenia kilku wniosków, rozpatrzeniu podlega wniosek złożony najwcześniej.

Wniosek powinien uwzględniać określone przez Program priorytety. 

Lista przedsięwzięć priorytetowych :

1. Wymiana młodzieżowa między szkołami polskimi oraz szkołami węgierskimi.
2. Gry edukacyjne i planszowe z zakresu wiedzy o Polsce - po węgiersku, Węgrzech - po polsku, polsko-węgierskich relacji.
3. Organizacja wydarzeń sportowych mających na celu wzmocnienie współpracy polsko-węgierskiej.
4. Wizyty studyjne dziennikarzy z Węgier w Polsce i z Polski na Węgrzech.
5. Organizacja wydarzeń mających na celu pogłębienie relacji pomiędzy polskimi i węgierskimi jednostkami samorządowymi.
6. Organizacja wydarzeń mających na celu wzmocnienie gospodarczej współpracy i konkurencyjności obu państw poprzez m.in. budowanie i rozwijanie współpracy polskich i węgierskich firm oraz start-upów.
7. Wspieranie polsko-węgierskiej myśli innowacyjnej i nowatorskich przedsięwzięć z zakresu kultury, gospodarki i polityki mających na celu wzmacnianie konkurencyjności obu państw. 
8. Projekty z zakresu nauk ścisłych.
9. Promocja wiedzy o współczesnej Polsce na Węgrzech oraz współczesnych Węgrzech w Polsce. 
10. Rozpowszechnianie wiedzy o prof. Wacławie Felczaku.
11. Organizacja obozów językowych dla młodzieży – język węgierski dla Polaków, język polski dla Węgrów.
12. Rozpowszechnianie wiedzy na temat wybitnych węgierskich postaci.
 

Kto może aplikować

Z wnioskiem o finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięcia na rzecz współpracy polsko-węgierskiej może wystąpić każdy podmiot prowadzący niezarobkową działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Węgier, państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Formalności aplikacyjne

Wniosek składa się elektronicznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze pod adresem www.wnioski.kurier.plus.

Wniosek można złożyć na przedsięwzięcia realizowane nie wcześniej niż od 5 marca i nie później niż do dnia 1 listopada.

Dofinansowanie

Dofinansowanie przedsięwzięcia odbywa się w formie dotacji celowej Instytutu.

Wkład własny wnioskodawcy powinien wynosić co najmniej 15% całkowitego kosztu przedsięwzięcia.

Kalkulacja kosztów obejmuje koszty:

  • merytoryczne,
  • administracyjne,
  • promocji.

#programwspółpracy #polskowęgierskawspółpraca #wymiana #gry #debaty #sport #kultura

stopka strony