Konkurs ofert z zakresu turystyki


Celem konkursu jest wsparcie finansowe prowadzenia działalności w obszarze turystyki. 

Kto może aplikować

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w konkursie są zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 - 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze turystyki(w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa.

Warunkiem koniecznym jest działanie podmiotu co najmniej przez okres 1 roku. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji stowarzyszeń zwykłych. 

Podmiotami nieuprawionymi do składania ofert są podmioty wskazane w art. 3 ust. 4 UoDPPioW.

Zasady

Wyodrębniono 6 priorytetów merytorycznych, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie realizacji zadań publicznych:

Priorytet 1 - Działania na rzecz rozwoju i promocji turystyki wiejskiej / agroturystyki;

Priorytet 2 - Wzmocnienie instytucjonalne i promocyjne regionów turystycznych oraz turystycznych marek terytorialnych;

Priorytet 3 - Podnoszenie jakości i kompetencji kadr zawodowych i społecznych w turystyce w zakresie poprawy świadczonych usług;

Priorytet 4 - Badania w turystyce;

Priorytet 5 - Innowacyjność w turystyce na rzecz rozwoju turystyki;

Priorytet 6 - Zwiększenie bezpieczeństwa turystów.

Formalności aplikacyjne

Oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2024 należy składać i przesyłać elektronicznie w systemie AMODIT (https://wnioski.msit.gov.pl). 

Wyjątkowo dopuszcza się złożenie oferty w  formie papierowej. W takim przypadku oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki Senatorska 14, 00-082 Warszawa lub przesyłać na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14, 00-082,  Warszawa,  z adnotacją na kopercie „konkurs - turystyka 2024 r.” (decyduje data stempla pocztowego). Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę.

Dofinansowanie

Minimalny koszt całkowity realizacji zadania publicznego w ramach wskazanych priorytetów nie może być niższy niż 60 000 zł.

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10 % kosztu całkowitego zadania. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

Budżet

Na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2024 r. wynosi 12 600 000 zł.

Dodatkowe informacje

Wszystkie zadania mogą być realizowane wyłącznie w okresie od 15 kwietnia do 31 grudnia.

#konkurs #ministerstwosportuiturystyki #turystyka #organizacjepozarządowe #konkurencyjność #branżaturystyczna

stopka strony