Granty -

Konkurs ofert z zakresu turystyki


Celem konkursu jest podnoszenie konkurencyjności krajowej branży turystycznej oraz wzmacnianie turystycznego wizerunku Polski. To inicjatywa szczególnie istotna w dobie  pandemii COVID-19.

Wsparcie skierowane do organizacji pozarządowych zaangażowanych w budowanie wizerunku Polski i jej poszczególnych regionów jako atrakcyjnych kierunków turystycznych.

Kto może aplikować

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w obszarze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji.

Zasady

Priorytet 1. Renowacja istniejących i wytyczanie nowych szlaków turystycznych na terenie Polski, w tym w szczególności dostosowanie szlaków turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Priorytet 2. Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19.

Priorytet 3. Rozwój kwalifikacji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług.

Formalności aplikacyjne

Oferty należy składać wyłącznie na drukach dostępnych w ogłoszeniu.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki Senatorska 14,00-082 Warszawa lub przesyłać na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki ul.Senatorska 14, 00-082  Warszawa, z adnotacją na kopercie „konkurs - turystyka 2022 r.” (decyduje data stempla pocztowego). Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę.

Dofinansowanie

Minimalny koszt całkowity realizacji zadania publicznego dla priorytetu:

  • nr 1 wynosi 80 000 zł,
  • nr 2 i nr 3 wynosi 50 000 zł.

Maksymalna wysokość kwoty ubiegania się o dotację nie może przekraczać środków przeznaczonych na realizację programu.

Dofinansowanie nie może przekroczyć 75% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości minimum 10% kosztu całkowitego zadania.

Budżet

Na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2022 r. wynosi 2 600 000 zł.

Dodatkowe informacje

Termin realizacji zadania: od 1 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Dopuszcza się możliwość składania maksymalnie dwóch ofert przez tego samego oferenta.

W ramach realizacji jednego priorytetu możliwe jest złożenie wyłącznie jednej oferty przez tego samego oferenta.

Ogłoszenie o konkursie.

#konkurs #ministerstwosportuiturystyki #turystyka #organizacjepozarządowe #konkurencyjność #branżaturystyczna

stopka strony