Masz Głos


Projekt wspierający organizacje społeczne i grupy nieformalne, które działają dla swoich lokalnych środowisk. Uczestnicy programu zakładają pasieki społeczne, prowadzą warsztaty dla mieszkańców, monitorują stan drzew, składają petycje lub podejmują inne inicjatywy. Najlepiej zrealizowane projekty dostają prestiżową nagrodę Super Samorząd i Super Głos.

Cel

Akcja Masz Głos to ogólnopolska inicjatywa, która wspiera mieszkańców i mieszkanki w działaniach na rzecz ich najbliższego otoczenia we współpracy z lokalnymi władzami. 

Kto może aplikować

grupy nieformalne i organizacje społeczne m.in:

 • Koła Gospodyń Wiejskich,
 • rady rodziców,
 • szkolne koła zainteresowań,
 • kluby sportowe,
 • komisje i rady dialogu obywatelskiego,
 • rady pożytku publicznego,
 • rady młodzieżowe,
 • młodzieżowe strajki klimatyczne,
 • rady seniorów,
 • sołectwa,
 • lokalne media,
 • rady parafialne,
 • Ochotnicze Straże Pożarne.

W akcji nie mogą uczestniczyć organizacje partyjne, instytucje samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele władz samorządowych (radni, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci). 

Zasady

Bieżąca edycja trwa 9 miesięcy i rozpoczyna się w marcu, a kończy w listopadzie. 

Uczestnicy realizują plan działania ustalony indywidualnie z koordynatorem regionalnym akcji Masz Głos. Do obowiązków uczestników akcji  należy  m.  in. przeprowadzenie działania lokalnego na podstawie planu działania opracowanego we współpracy z koordynatorem regionalnym, oraz bieżący kontakt z koordynatorem i konsultowanie z nim prowadzonych działań.

Wsparcie dla uczestników akcji:  

 • mentoring i doradztwo specjalistów z doświadczeniem w działaniach partycypacyjnych, w tym bieżąca pomoc w prowadzeniu działania, wsparcie w kontaktach z władzami lokalnymi, wysłanie listu potwierdzającego udział w akcji Masz Głos do władz samorządów, udział koordynatorów w wybranych spotkaniach, wsparcie prawne;
 • sieciowanie uczestników i wymiana doświadczeń m.in. udział w ogólnopolskiej społeczności – grupa na Facebooku;
 • możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach online i stacjonarnych: wojewódzkich, ogólnopolskim;
 • dostęp do materiałów informacyjnych (m.in. karta praw mieszkańca), promocyjnych i webinariów na stronie maszglos.pl, możliwość bezpłatnego zamówienia materiałów drukowanych np. poradników, ulotek, plakatów, w liczbie potrzebnej do prowadzenia działań lokalnych;
 • możliwość otrzymania mikrograntu (600 zł) na pokrycie kosztów związanych z realizacją działania, np.: poczęstunku na spotkania z mieszkańcami;
 • szkolenia i wsparcie w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, pomoc w przygotowaniu tekstów i grafik, we współpracy z mediami, promocję działań w mediach ogólnopolskich i regionalnych, kontakt z mediami, publikowanie na stronie www.maszglos.pl, możliwość posługiwania się logo Masz Głos szansa na prestiżową nagrodę Fundacji Batorego Super Samorząd i Super Głos; dyplom udziału w akcji.

W roku wyborczym: 

 • udział w akcji Masz Głos nie może służyć agitacji i prowadzeniu kampanii wyborczej osób kandydujących i komitetów wyborczych;
 • działania przedwyborcze (m.in. debaty) mogą prowadzić uczestnicy Masz Głos, w gronach których nie ma osób kandydujących.

Formalności aplikacyjne

Aby zgłosić się do akcji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Z wybranymi osobami, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, skontaktują się koordynatorzy regionalni w celu umówienia się na rozmowy rekrutacyjne. Po zakończeniu rozmów wszyscy, którzy się zgłosili otrzymają maila z informacja o zakwalifikowaniu się lub nie do akcji. 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stronie organizatora.

stopka strony