Międzynarodowe działania młodzieży we współpracy z Europejskimi Centrami Młodzieży


Europejskie Centra Młodzieży (EYC) w Strasburgu i Budapeszcie umożliwiają pozarządowym organizacjom młodzieżowych, sieciom i innym strukturom zaangażowanym w pracę z młodzieżą przeprowadzanie sesji studyjnych lub innowacyjnych, międzynarodowych lub wielostronnych projektów edukacyjnych.

Celem programu jest zapewnienie młodzieży możliwości uczestnictwa w budowaniu Europy. Innowacyjne, międzynarodowe lub wielostronne projekty edukacyjne powinny przynosić korzyści organizacji, sieci lub strukturze oraz wnosić wkład w program EYC.

Innowacją może być nowa grupa docelowa, stworzenie nowego partnerstwa albo nowe formy działalności, nie praktykowane dotąd przez organizację. Mile widziane są innowacje w podejściu szkoleniowym i metodycznym.

Sesje studyjne powinny dotyczyć konkretnego tematu, trwać przynajmniej cztery dni
I być przeprowadzane w dwóch językach roboczych. Liczba uczestników powinna wynosić od 20 do 35 osób.

Działania powinny:
· mieć wymiar europejski;
· przynosić korzyści na poziome lokalnym, regionalnym, krajowym i/ lub Europejskim;
· odnosić się do problemów młodzieżowych;
· być okazją do poznania innych kultur;
· być częścią strategii organizacji a ich rezultaty powinny być uwzględnione w długoterminowych planach organizacji;
· być przygotowane, przeprowadzane i oceniane przez tę samą grupę zróżnicowaną pod względem kulturowym, której skład jest zrównoważony pod względem geograficznym i płciowym; grupa powinna współpracować z kadrą Centrum;
· zakończyć się raportem przedłożonym w ciągu trzech miesięcy od zakończenia;
· zrobić dobry użytek z Centrum;
· nie przynosić zysków.

Działania powinny również mieć formę międzynarodowych lub wielostronnych projektów edukacyjnych, które:
· Angażują uczestników z przynajmniej ośmiu krajów członkowskich Rady Europy, przy czym uczestnicy pochodzący z jednego kraju nie mogą stanowić więcej niż 20 % całości. Maksymalnie 15 % uczestników projektu może pochodzić z krajów nie będących członkami Rady Europy
· Mają większość uczestników w wieku od 18 do 30 lat (maksymalnie 25% uczestników może mieć ponad 30 lat), którzy po zakończeniu projektu będą pracować jako multiplikatorzy;
· Starają się osiągnąć równowagę geograficzną i płci.

Uprawnieni do uczestnictwa
Młodzieżowe organizacje pozarządowe, sieci i inne struktury pozarządowe zaangażowane w pracę z młodzieżą, zgodną z polityką młodzieżową Rady Europy, mieszczące się w jednym z krajów członkowskich Rady Europy.

Terminy składania wniosków
- 1 kwietnia
- dla działań przeprowadzanych wspólnie z Europejskimi Centrami Młodzieży między styczniem a lipcem następnego roku;
- 1 października - dla działań przeprowadzanych wspólnie z Europejskimi Centrami Młodzieży między sierpniem a grudniem następnego roku.

Więcej informacji

#aktywność #współpraca #młodzież #organizacje #osoby

stopka strony