Międzynarodowe stypendia na studia magisterskie/doktoranckie w Australii


Stypendia dla studentów z całego świata pokrywające koszty nauki na studiach II i III stopnia na australijskich uczelniach wyższych. .

Międzynarodowe stypendia na studia magisterskie lub doktoranckie w Australii - (International Postgraduate Research Scholarship Australia – IPRS) umożliwiają studentom z całego świata podjęcie studiów drugiego lub trzeciego stopnia w Australii i zdobycie doświadczenia w dziedzinie wiodących australijskich badań.

Program otwarty jest dla studentów ze wszystkich krajów (z wyjątkiem Australii i Nowej Zelandii). Stypendia są przyznawane na dwa (w przypadku badań zakończonych stopniem magistra) i trzy lata (badania zakończone stopniem doktora). Stypendium pokrywa czesne i koszty opieki zdrowotnej dla stypendystów i członków rodzin. Od roku 2011 stypendyści IPRS mogą ubiegać się o Australijską Nagrodę Podyplomową.

Celem programu jest zachęcenie uzdolnionych studentów międzynarodowych do studiowania i prowadzenia badań w dziedzinach, w których uczelnie australijskie (higher education providers - HEP ) reprezentują wysoki poziom oraz wsparcie dla prowadzonych w Australii badań.

O stypendia mogą ubiegać się:
- studenci z zagranicy, którzy mogą otrzymać wizę na warunkach określonych przez DIAC, jednym z wymogów jest możliwość wykupienia standardowego ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów z zagranicy zatwierdzonego przez Australijskie Ministerstwo Zdrowia i Osób Starszych
- studenci będący na pierwszym roku pełnych studiów dziennych na jednej z australijskich uczelni wyższych (HEP) 
-  studenci przedmiotów, które uczelnie uznają za wiodące z punktu widzenia prowadzonych przez siebie badań
- osoby nieposiadające stopnia naukowego uznawanego przez uczelnie australijskie za wyższe lub równe stopniom australijskim – magistra (w przypadku studiów magisterskich) i doktora (w przypadku studiów doktoranckich)
- osoby, które nie korzystały ze stypendiów AusAID w okresie dwóch lat przed ubieganiem się o stypendium IPRS,
- osoby, które nie otrzymują stypendium na pokrycie kosztów kursu, które jest częścią studiów IPRS finansowanego przez jakikolwiek inny program stypendialny wspierany przez rząd australijski

Stypendium
Program oferuje 330 stypendiów na australijskich uniwersytetach. Stypendia pokrywają czesne i koszty opieki zdrowotnej. Wszyscy stypendyści IPRS mogą ubiegać się o Australijską Nagrodę. Wysokość stypendiów w roku 2011 wynosi 22 860 $ dla studentów studiujących w pełnym wymiarze czasu i 12 388 dla studentów studiujących w niepełnym wymiarze czasu. 

Zgłoszenia
Aplikacje należy składać bezpośrednio na uczelni biorącej udział w programie. Za przygotowanie procesu selekcyjnego stypendystów odpowiadają uczelnie.

Terminy składania aplikacji
Okres składania aplikacji trwa od lipca do października każdego roku. Terminy różnią się w zależności od uczelni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych uczelni i oficjalnej stronie internetowej programu.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#stypendia #studia

stopka strony