Erasmus+ Młodzież, Akcja 1 - Mobilność osób pracujących z młodzieżą


Granty na współpracę i mobilność osób pracujących z młodzieżą: szkolenia, wizyty studyjne, kursy czy działania na rzecz rozwoju systemu.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Projekty Mobilności osób pracujących z młodzieżą mają charakter szkoleniowy lub nastawiony na rozwój systemu. Ich celem jest rozwój zawodowy, realizowany poprzez udział w międzynarodowych seminariach, szkoleniach, wizytach studyjnych i przekazywanie zdobytych doświadczeń. Efektami działań powinno być podniesienie jakości pracy z młodzieżą, nawiązanie współpracy z organizacjami partnerskimi za granicą oraz wspólne projekty angażujące młodych ludzi.

Dofinansowane działania:

 • Działania w zakresie doskonalenia zawodowego:
  • wizyty studyjne (krótka wizyta ze zorganizowanym programem pozwalającym poznać politykę i działania na rzecz młodzieży w innym kraju) i innego typu działania takie jak job shadowing (krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju w celu poznania ich sposobu pracy),
  • tworzenie sieci kontaktów i budowanie społeczności wśród osób pracujących z młodzieżą uczestniczących w akcji
   i wspierających jej cele,
  • kursy szkoleniowe wspierające rozwój kompetencji, mające na celu wdrożenie wysokiej jakości praktyk w zakresie pracy z młodzieżą lub zajęcie się innowacyjnymi metodami i ich przetestowanie,
  • seminaria i warsztaty wspierające w szczególności budowanie wiedzy i wymianę najlepszych praktyk związanych z celami, wartościami i priorytetami strategii UE na rzecz młodzieży oraz programami UE przyczyniającymi się do jej realizacji
 • Rozwój systemu i działania informacyjne:
  • działania przyczyniające się do realizacji europejskiego programu pracy z młodzieżą na rzecz jakości, innowacji i uznawania pracy z młodzieżą oraz umożliwiające przekazywanie zdobytych doświadczeń i narzędzi organizacjom uczestniczącym w projektach i nie tylko.
 • Wizyty przygotowawcze:
  • zapewnienie wysokiej jakości działań przez ułatwienie i przygotowanie ustaleń administracyjnych, budowanie zaufania i zrozumienia oraz tworzenie solidnych partnerstw między zaangażowanymi organizacjami i osobami.

Uczestnicy:
Pracownicy młodzieżowi – osoby pracujące z młodzieżą, trenerzy, liderzy młodzieżowi, bez limitów wiekowych. Do 50 uczestników w każdym działaniu zaplanowanym w ramach projektu. Osoby prowadzące szkolenia, osoby towarzyszące i osoby wspomagające proces kształcenia nie są wliczane do liczby uczestników. W każde działanie muszą być zaangażowani uczestnicy z kraju organizacji przyjmującej.

Długość pobytu i czas trwania projektu:
Czas trwania wyjazdu: od 2 do 60 dni (nie wliczając czasu podróży). Czas trwania projektu: od 3 do 24 miesięcy.

Dofinansowanie:

 • wsparcie organizacyjne (koszty bezpośrednio związane z realizacją działań)- 125 EUR/osobę,
 • koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu). W przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (green travel), takich jak autobus, pociąg, carpooling, otrzymuje się dodatkowe dofinansowanie,
 • wsparcie indywidualne – od 57 do 94 EUR/osobę za dzień, w zależności od kraju docelowego,,
 • wsparcie włączenia osób o mniejszych szansach – 100% kosztów kwalifikowalnych (wsparcie uczestników), 125 EUR/osobę (wsparcie organizacji),
 • koszty nadzwyczajne - 80% kosztów kwalifikowalnych (100% w przypadku kosztów wizy, zezwolenia na pobyt, szczepienia, zaświadczenia lekarskiego),
 • rozwój systemu i działania informacyjne - 80% kosztów kwalifikowalnych,
 • wizyta przygotowawcza - 680 EUR/ na uczestnika wizyty.

Kto może składać wnioski:
O granty  mogą się  ubiegać: organizacje niekomercyjne non-profit, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe; europejskie młodzieżowe organizacje pozarządowe; organy publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym; przedsiębiorstwa społeczne; organizacje komercyjna działające w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, nieformalne grupy młodzieży zaangażowane w pracę z młodzieżą.

Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu Erasmus+.

Państwa uczestniczące w programie:

 • 27 krajów członkowskich UE,
 • Kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
 • Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
 • Kraje partnerskie (tzw. państwa trzecie niestowarzyszone z Programem).

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

#aktywność #kultura #ngo #organizacje #osoby

stopka strony