Granty -

Młodzi niepełnosprawni - sprawni z Fundacją PZU

Konkurs dla NGO, które zrealizują działania na rzecz niepełnosprawnych w małych miejscowościach.


„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” to konkurs dotacyjny przeznaczony dla organizacji pozarządowych, które zrealizują działania na rzecz niepełnosprawnych w miejscowościach nie przekraczających 30 tys. mieszkańców.

Cele:
Celem Konkursu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i  aktywizacji nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców).

Dofinansowane działania:
W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację innowacyjnych projektów aktywizacji społecznej kierowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W projektach należy uwzględnić zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja akcji podsumowującej projekt) oraz opracowanie systemowych form pomocy dla rodzin osób niepełnosprawnych.

Kto może ubiegać się o fundusze:
O dotacje ubiegać się mogą:
•    fundacje,
•    stowarzyszenia,
•    uczniowskie kluby sportowe.

Warunkiem ubiegania się o dotacje jest posiadanie przez wnioskodawcę osobowości prawnej.

Złożenie wniosku:

Podstawą ubiegania się o Dotację jest złożenie wniosku o dotację przez stronę internetową Fundacji https://fundacja.pzu.pl/, w zakładce „Złóż wniosek”. 

Wysokość dofinansowania:
Wysokość wnioskowanej Dotacji nie może przekroczyć 50 000,00 zł brutto. Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany Projekt, w wysokości minimum 10% wartości Dotacji. 

Termin realizacji projektów:
Projekty mogą być realizowane między 01.08.2022 r. do 01.02.2023 r.
 

Regulamin konkursu.

Więcej informacji

Kontakt z Fundacją: Anna Maślańska, amaslanska@pzu.pl, tel: 22 582 30 63.

#konkursy #wyrównywanie #szans #młodzi #niepełnosprawni

stopka strony