Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO


Fundusz wspiera instytucje i organizacje realizujące projekty w zakresie działalności pożytku publicznego.

Cel

Głównym celem programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Kto może aplikować

O fundusze mogą się ubiegać:
 

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW (w  tym  m.in. jednostki  terenowe  stowarzyszeń  posiadające  osobowość  prawną,  związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze,cechy rzemieślnicze,izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe);
  • osoby  prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,  jeżeli  ich cele  statutowe  obejmują  prowadzenie  działalności  pożytku publicznego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • koła gospodyń wiejskich;
  • ochotnicze straże pożarne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów z  dnia  25 czerwca  2010  r.  o  sporcie  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Zasady

W Programie NOWEFIO wyodrębniono 4 priorytety merytoryczne, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań:


1. Mikro-inicjatywy (regranting oraz prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym i animacyjnym na rzecz oddolnych inicjatyw, grup nieformalnych oraz małych organizacji o zasięgu lokalnym);
2. Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego (wspieranie aktywności społecznej na rzecz dobra wspólnego, realizowanej przez obywateli działających w strukturach organizacji obywatelskich);
3. Organizacje obywatelskie w życiu publicznym (zwiększanie obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym, wspieranie dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji,  tworzenia  forum  debaty  publicznej, itp.);
4. Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich (poprawa zarządzania w  organizacjach  obywatelskich,  budowanie  struktur,  tworzenie   i  doskonalenia  zasobów, strategii  działania  organizacji,  itd.).

Składane oferty muszą realizować cel główny programu, tj. zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

W konkursie NOWEFIO uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Formalności aplikacyjne

Oferty należy przesyłać za pośrednictwem dedykowanego Systemu Obsługi Dotacji.
 

Dofinansowanie

Wysokość dofinansowania zależy od konkretnego Priorytetu. W priorytetach 2 i 3 można ubiegać się o dotację w wysokości od 50 tys. do 300 tys. zł a w priorytecie 4 od 150 tys. do 400 tys. zł.

Wkład własny nie jest wymagany. 

Budżet

Wysokość środków na finansowanie NOWEFIO wynosi 80 000 000,00 zł, w tym 76 800 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 3 200 000,00 zł na obsługę techniczną Programu.Szczegółowe pytania na temat Rządowego Programu NOWEFIO będzie można kierować w terminie naboru ofert  pod numerem telefonu 601-901-285 w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: FIO@niw.gov.pl

#ngo #DziałalnośćPożytkuPublicznego #fio

stopka strony