Ojczysty - dodaj do ulubionych


„Ojczysty – dodaj do ulubionych” to program Narodowego Centrum Kultury wspierający projekty edukacyjno-animacyjne i popularyzujące wiedzę o języku polskim.

Cele programu
Celem strategicznym programu „Ojczysty - dodaj do ulubionych” jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Program realizowany jest od 2012 roku i jest elementem kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, która została uhonorowana tytułem Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej.

Dofinansowywane działania:
- projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry;
- projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, publikacje edukacyjne; 
- strony i portale internetowe promujące język, popularyzujące wiedzę o języku polskim, zawierające treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

Termin realizacji działań - od 1 marca do 31 października 2024 roku.

Kto może aplikować:

  • samorządowe instytucje kultury,
  • organizacje pozarządowe,
  • koła gospodyń wiejskich,
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEiDG lub KRS.

O dofinansowanie w programie Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2023 nie mogą się ubiegać podmioty, które w latach 2021-2023 były beneficjentami Programu Ojczysty – dodaj do ulubionych przynajmniej dwukrotnie.

Formalności aplikacyjne:
Złożenie wniosku do programu wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK.

Planowany budżet programu: 1,67 mln zł.
Minimalna kwota, o którą można wnioskować to 10.000 zł, maksymalna: 75.000 zł.
Dofinansowanie wynosi 90% planowanego budżetu zadania.
  

stopka strony