Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego


OgłoszenieMinistra Edukacji i Nauki o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego.Granty na konkursy, akcje informacyjne, konferencje, seminaria, warsztaty kierowane do środowiska studenckiego. 

Dofinansowanie

Zakres rzeczowy zadania publicznego obejmuje podejmowanie działań na rzecz:

1)  studenckiego ruchu naukowego i kół naukowych;

2)  zwiększania świadomości prawnej studentów i doktorantów w zakresie przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki – w tym działania strażnicze;

3)  rozwoju mediów akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem programów poświęconych tematyce studiów, badań naukowych i popularyzacji nauki;

4)  wyrównywania szans studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami;

5)  popularyzacji zachowań proekologicznych wśród studentów i doktorantów;

6)  wspierania procesu integracji studentów i doktorantów z zagranicy w polskim środowisku akademickim.

Kto może starać się o środki

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), posiadającym ogólnopolski zasięg działania oraz prowadzącym działalność w środowisku akademickim w obszarze celów konkursu – na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 tej ustawy.

Budżet

  • Na realizację zadania publicznego przeznacza się środki publiczne w wysokości 2 500 000 zł.
  • Minimalna wysokość dotacji na realizację zadania publicznego, zwanej dalej „dotacją”, wynosi 30 000 zł. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 100 000 zł.

Formalności aplikacyjne

Termin składania ofert wskazywany jest w ogłoszeniu o Konkursie i nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Oferty składa się:

  • pocztą na adres: Ministerstwo Edukacji i Nauki Departament Programów Naukowych i Inwestycji ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert na realizację zadania pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego;o przyjęciu oferty decyduje data stempla pocztowego;
  • w biurze podawczym MEiN (wejście od ul. Hożej 20) w godz. 815–1615; o przyjęciu oferty decyduje data wpływu do biura podawczego MEiN;
  • na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra; o przyjęciu oferty decyduje data otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

Więcej informacji na stronie fundatora.

stopka strony