Granty -

Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego


Granty na konkursy, akcje informacyjne, konferencje, seminaria, warsztaty kierowane do środowiska studenckiego.

Dofinansowanie

Dofinansowywane działania powinny charakteryzować się szerokim zasięgiem społecznym i uwzględniać następujące cele:

  • promocja dobrych praktyk uczelni i pracodawców na rzecz organizowania praktyk i staży dla studentów,
  • promocja interkulturowości oraz przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii w środowisku studenckim,
  • promocja dobrych praktyk uczelni na rzecz godzenia kształcenia z wychowywaniem dzieci przez studentów i doktorantów będących rodzicami.

Projekty mogą uwzględniać jeden lub więcej z wyżej wymienionych celów.

Środki w ramach dotacji nie mogą być wykorzystane na projekty lub ich elementy zakładające przeprowadzenie kampanii o charakterze politycznym, akcji lobbujących i zbierania podpisów pod petycjami do władz centralnych lub samorządowych.

Kto może starać się o środki

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), posiadającym ogólnopolski zasięg działania oraz prowadzącym działalność w środowisku akademickim w obszarze celów konkursu – na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 tej ustawy.

Budżet

Na wsparcie realizacji zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 338 000 zł. Minimalna wysokość dotacji nie może być niższa niż 10 000 zł. Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 50 000 zł.

Dodatkowe informacje

O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Oferent może złożyć maksymalnie 2 oferty. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.