Praktyki w Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)


Płatne praktyki w Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa, skierowane głównie do młodych absolwentów uczelni wyższych z wykształceniem związanym z działaniami Agencji.

Cele stażu
- zapoznanie stażystów z celami i działaniami agencji;
- umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia i wiedzy o codziennej pracy departamentów i jednostek ENISA;
- pozwolić stażystom na praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej podczas studiów lub wcześniejszej pracy;
- promocja integracji europejskiej i świadomego i aktywnego uczestnictwa w procesach kształtujących społeczeństwo obywatelskie w Europie.

Staże realizowane są w dwóch obszarach:
- bezpieczeństwo sieci i informacja (siedem działów),
- administracja i działy wspierające (pięć działów).

Czas trwania stażu:
6 miesięcy, z możliwością jednorazowego przedłużenia tego okresu o kolejne pół roku.

Kto może starać się o przyjęcie na staż
- Program staży w ENISA adresowany jest głównie do młodych absolwentów szkół wyższych. Nie wyłącza on jednak tych kandydatów, którzy – w ramach kształcenia ustawicznego – dopiero niedawno uzyskali dyplom uniwersytecki i są na początku swojej nowej kariery zawodowej.
- Kandydaci muszą mieć ukończony pierwszy cykl studiów (najlepiej informatyka, matematyka, fizyka), poparty odpowiednim dyplomem przed upływem terminu zgłoszeń. W przypadku, gdy kandydat kontynuuje studia, do aplikacji dołączyć należy odpowiednie zaświadczenie wystawione przez uczelnię.
- Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego oraz co najmniej jeszcze jednego oficjalnego języka Wspólnoty.

Z rekrutacji wyłączone są osoby, które:
- odbyły już lub odbywają staż  (formalny lub nieformalny, płatny lub bezpłatny) w którejkolwiek instytucji europejskiej lub w którymkolwiek organie Wspólnoty
- są lub były zatrudnienie w instytucji europejskiej lub organie UE (w tym każdy, kto jest lub był asystentem posła Parlamentu Europejskiego, konsultantem lub badaczem wewnętrznym, pracownikiem czasowym, członkiem personelu kontraktowego lub członkiem personelu pomocniczego dowolnej instytucji, organu, delegacji lub biura przedstawiciela UE).

Aplikacja
Rekrutacja obejmuje złożenie aplikacji online oraz rozmowę kwalifikacyjną (telefonicznie lub poprzez wideokonferencję).

Wynagrodzenie
- Stażysta otrzymuje ok. 1000 euro miesięcznie.
- Możliwy jest zwrot kosztów podróży (do indywidualnego rozpatrzenia) oraz kosztów. ubezpieczenia dla osób, które nie są objęte ubezpieczeniem w swoim kraju.
 

Szczegółowe informacje na stronie organizatora.
 

#absolwenci #praktyki #stypendia #praktyki

stopka strony