Granty -

Program Kariera - staże dla studentów i absolwentów


Program Kariera to elitarny program staży studenckich realizowany przez Polską Radę Biznesu i przeznaczony dla studentów i absolwentów uczelni wyższych.

Stażyści zostaną wyłonieni na drodze konkursu. Na zwycięzców czeka co najmniej 40 miejsc stażowych w dużych i znanych na rynku firmach.

Uczestnicy
O udział w stażach mogą aplikować studenci III roku studiów licencjackich i inżynierskich, I i II roku studiów magisterskich uzupełniających, III, IV, V roku studiów magisterskich jednolitych oraz absolwentów, którzy w dniu rozpoczęcia konkursu nie ukończyli 30. roku życia. Nie jest ważny kierunek ani tryb studiów.

Etapy konkursu
 

Konkurs składa się z III etapów:

Etap I –
1) wybór oferty stażowej od jednej do maksymalnie pięciu firm. Pierwszy wybór będzie brany pod uwagę w pierwszej kolejności.
2) Wykonanie wybranego case study.
3) Wypełnienie formularza aplikacyjnego, do którego należy załączyć rozwiązane zadanie oraz cv.

Etap II – zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia kandydatury na staż, z kandydatem skontaktuje się osoba z działu HR danej firmy, zapraszając na rozmowę rekrutacyjną.

Etap III – wyłonienie laureatów. Każdy z uczestników otrzyma informację zwrotną na temat wyników rekrutacji.

 

Case study

Przystępując do Konkursu, każdy z Uczestników ma obowiązek samodzielnie rozwiązać case study przypisany danemu stażowi na stronie www.programkariera.pl lub przygotować list motywacyjny. Fundatorzy praktyk indywidualnie wskazują wymagania w poszczególnych ofertach stażowych. Rozwiązanie case study nie może być krótsze niż 1 strona i nie dłuższe niż 5 stron standardowego maszynopisu lub nie krótsze niż 5 slajdów i nie dłuższe niż 15 slajdów w prezentacji Power Point. Wielkość załączanego pliku nie może być większa niż 6MB. W przypadku dopuszczenia się przez Uczestnika plagiatu w rozwiązaniu case study, Organizator zdyskwalifikuje Uczestnika, a rozwiązanie case study nie będzie poddawane ocenie przez Fundatorów praktyk. Załączenie rozwiązania case study jest warunkiem przystąpienia do Programu Kariera we wszystkich ofertach stażowych zawierających case study.

Uwaga: w Konkursie dostępne są również oferty bez wymogu rozwiązania case study.
 

Termin odbywania staży
Oferty poszczególnych firm zawierają informacje na temat okresu staży. Istnieje jednak możliwość uzgodnienia z firmą terminu dogodnego dla obu stron. 
 

Zasady udziału
 

Każda firma powinna podpisać z wybranym kandydatem umowę (umowa o staż, o dzieło, zlecenia itp.) oraz zapoznać z programem staży. Staże muszą trwać co najmniej 6 tygodni.

Więcej informacji na stronie programu